media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Verifikácia ustanovizní


Verifikácia je postup na určenie splnenia predpísaných podmienok, pokiaľ ide o priestor, zariadenie, učebné pomôcky resp. didaktické prostriedky, učiteľský a odborný káder na vykonávanie činnosti výchovy a vzdelávania.

Články 91 – 94 Zákona o základoch systému výchovy a vzdelávania (vestník Službeni glasnik RS č. 88/2017, 27/2018 – i. zákon, 10/2019, 27/2018 – i. zákon, 6/2020 a 129/2021) určujú, že ustanovizeň môže začať pracovať, keď sa určí, že spĺňa požiadavky na zriadenie a začiatok práce a na výkon činnosti a keď dostane rozhodnutie o verifikácii. Žiadosť o verifikáciu sa podáva aj pri zmene statusu v ustanovizni, zmene sídla alebo zariadenia, organizovaní práce na vysunutom oddelení, zavedení nového vzdelávacieho profilu, resp. smeru alebo typu gymnázia, resp. keď základná škola realizuje prípravný predškolský program alebo program základného vzdelávania dospelých.

I) Na zriadenie a začatie činnosti ustanovizne v oblasti výchovy a vzdelávania je spolu so žiadosťou (tlačivo ZV) potrebná dokumentácia: Stiahnuť

II) Ak ustanovizeň vykonáva zmenu statusu (pripájaním alebo spájaním), mení svoje sídlo alebo zariadenie, organizuje prácu na vysunutom oddelení, so žiadosťou (tlačivo ZV) je potrebné: Stiahnuť

III) Ak stredná škola zavádza nový vzdelávací profil, resp. smer alebo typ gymnázia, resp. ak základná škola zavádza realizáciu prípravného predškolského programu (PPP) alebo programu vzdelávania dospelých (PVD), so žiadosťou (tlačivo ZV), je potrebné: Stiahnuť

Ustanovizne zriadené Srbskou republikou, autonómne pokrajiny, resp. jednotky lokálnych samospráv sú oslobodené od platenia poplatkov v súlade s článkom 18 ods. 1 bod 4) Zákona o republikových správnych poplatkoch.

Ustanovizeň so sídlom na území AP Vojvodiny predkladá žiadosť o verifikáciu (tlačivo ZV) s potrebnou dokumentáciou Pokrajinskému sekretariátu školstva, predpisov, správy a národnostných menšín – národnostných spoločenstiev v Novom Sade (ďalej len: sekretariát), osobne, prostredníctvom spisovne alebo poštou – na adresu Bulvár Mihajla Pupina 16.

Po prijatí žiadosti poverený úradník zistí, či je žiadosť oprávnená. Ak je žiadosť neoprávnená (ak neobsahuje potrebnú dokumentáciu), sekretariát zašle žiadateľovi výzvu na odstránenie nedostatku a určí lehotu na predloženie potrebnej dokumentácie. Po zistení správnosti žiadosti sa žiadosť postúpi príslušnej výchovnej inšpekcii na vykonanie potvrdzujúceho inšpekčného dohľadu. Po predložení zápisnice konajúceho školského inšpektora a posúdení príslušnej dokumentácie, sekretariát vynesie zodpovedajúce rozhodnutia.

O žiadosti o verifikáciu ustanovizne sa rozhodne najneskôr do šiestich mesiacov od podania riadnej žiadosti.

Oznámenie

Konzultácie týkajúce sa postupu verifikovania, v čase od 11.00 do 13.00 hod.:
1. Ljiljana Zeljković (kancelária II/25, tel. číslo: 021/487-44-01), email: ljiljana.zeljkovic@vojvodina.gov.rs;
2. Biljana Kovačević (kancelária II/24, tel.č.: 021/487-45-03), email: biljana.kovacevic@vojvodina.gov.rs;
3. Jelena Kujundžić (kancelária II/26, tel.č.: 021/487-40-19), email: jelena.kujundzic@vojvodina.gov.rs a
4. Pap Dr. Žigmond (kancelária II/26, tel.: 021/487 - 46-12), e-mail: zsigmond.papp@vojvodina.gov.rs.

PRÍLOHY:
- ŽIADOSŤ o verifikáciu Stiahnuť
- Vzor elaborátu o splnení predpísaných podmienok Stiahnuť
- Vzor súhlasného vyhlásenia so založením pracovného pomeru v ustanovizni Stiahnuť
- Vyhlásenie o súhlase so získavaním údajov Stiahnuť

09.11.2023