media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Државни стручни испит за рад у органима управе

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице организује и спроводи полагање државног стручног испита за запослене у органима управе на територији АП Војводине.

Питања од значаја за спровођење државног стручног испита ближе су уређена Уредбом о државном стручном испиту, која се примењује од 1. јануара 2021. године.

Лица која су обавезна да полажу државни стручни испит:

• државни службеник који је засновао радни однос на неодређено време, ако нема положен државни стручни испит, односно други испит који је у складу са законом прописан као изузетак од полагања државног стручног испита, лице које је на пробном раду и приправник у државном органу;
• државни службеник који је премештен на радно место разврстано у најниже звање са стеченим додатним образовањем, према програму државног стручног испита за степен образовања који је стекао додатним образовањем;

Државни стручни испит могу полагати и:

• лица са којима је, у складу са законом, закључен уговор о стручном оспособљавању без накнаде, ради стручног оспособљавања, односно стицања радног искуства и услова за полагање државног стручног испита;
• друга лица заинтересована за рад на пословима за које је услов положен државни стручни испит, а која су се оспособила за самосталан рад у струци, односно самостално обављање послова и имају стечено радно искуство у струци у трајању које је услов за полагање државног стручног испита у степену стручне спреме, односно образовања односног лица;
• лица која немају положен државни стручни испит, а пријавила су се на јавни конкурс за попуњавање положаја у државном органу у складу са прописима о државним службеницима, односно за попуњавање положаја у aутономној покрајини, јединици локалне самоуправе и граду Београду у складу са прописима о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе.

Одредбе ове уредбе примењују се на службенике који су дужни да положе државни стручни испит у складу са законом који уређује права и дужности из радног односа запослених у органима аутономних покрајина и јединицама локалне самоуправе, као и на запослене код других ималаца јавних овлашћења који обављају поверене послове државне управе.

Начин пријаве
ЗАХТЕВ ЗА ПОЛАГАЊЕ ДРЖАВНОГ СТРУЧНОГ ИСПИТА
Захтев за полагање државног стручног испита подноси се Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, Булевар Михајла Пупина бр.16, 21000 Нови Сад.

Захтев подноси орган државне управе, односно други орган или организација где је кандидат запослен, најкасније 60 дана пре дана истека рока у коме је кандидат, сагласно закону или другом пропису, дужан да положи испит.
Захтев може да поднесе и сам кандидат.
Покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице решењем одлучује о захтеву за полагање испита. Кандидат се најкасније седам дана пре дана полагања испита обавештава о датуму, месту, времену и висини накнаде за полагање испита.

Захтев за полагање државног стручног испита подноси се на прописаном обрасцу:

за кандидате са високим образовањемОбразац 1;
за кандидате са средњим образовањемОбразац 2.

Подаци у образац захтева уписују се електронским путем.
Документа која се подносе уз захтев за полагање државног стручног испита
Државни службеници и службеници у јединицама локалне самоуправе

• решење о заснивању радног односа на неодређено време, односно решење о заснивању радног односа приправника на одређено време;
• решење о утврђеној обавези полагања испита;
• оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању;
• фотокопија личне карте.

Државни службеник премештен на радно место разврстано у најниже звање са стеченим додатним образовањем:

• решење о премештају на радно место разврстано у најниже звање са стеченим додатним образовањем;
• решење о утврђеној обавези полагања испита;
• оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању;
• фотокопија личне карте.

Лица са којима је закључен уговор о стручном оспособљавању без накнаде, ради стручног оспособљавања, односно стицања радног искуства и услова за полагање државног стручног испита:

• уговор о стручном оспособљавању без накнаде, рaди стручнoг oспoсoбљaвaњa, oднoснo стицaњa рaднoг искуствa и услoвa зa пoлaгaњe испита;
• оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању;
• фотокопија личне карте.

Лица заинтересована за рад на пословима за које је услов положен државни стручни испит

• оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању;
• уверење (потврда) о оспособљености за самосталан рад, односно обављање послова и стеченом радном искуству у струци у трајању које је услов за полагање испита у степену стручне спреме, односно образовања односног лица;
• фотокопија личне карте.

Лица која немају положен државни стручни испит, а пријавила су се на јавни конкурс за попуњавање положаја:

• оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању;
• уверење (потврда) о оспособљености за самосталан рад, односно обављање послова и стеченом радном искуству у струци у трајању које је услов за полагање испита у степену стручне спреме, односно образовања односног лица;
• доказ о пријави на јавни конкурс за попуњавање положаја у државном органу, односно органу аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе или градa Београдa;
• фотокопија личне карте.
Државни стручни испит за кандидате са високим образовањем
Државни стручни испит за кандидате са стеченим високим образовањем на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету и кандидате са стеченим високим образовањем на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године, обухвата следеће испитне предмете:

1) Уставно уређење;
2) Систем државне управе;
3) Управни поступак и управни спор;
4) Канцеларијско пословање;
5) Радно законодавство;
6) Основи система Европске уније.


Области које чине садржину испитних предмета садржане су у Програму државног стручног испита – ЗА КАНДИДАТЕ СА ВИСОКИМ ОБРАЗОВАЊЕМ.
Државни стручни испит за кандидате са средњим образовањем
Државни стручни испит за кандидате са стеченим средњим образовањем обухвата следеће испитне предмете:

1) Уставно уређење и основи система државне управе;
2) Управни поступак;
3) Канцеларијско пословање;
4) Основи радног законодавства;
5) Основи система Европске уније.


Области које чине садржину испитних предмета наведене су у Програму државног стручног испита – ЗА КАНДИДАТЕ СА СРЕДЊИМ ОБРАЗОВАЊЕМ.
Евиденције о положеном државном стручном испиту
Службена евиденција кандидата који су полагали државни стручни испит води се у Покрајинском секретаријату на основу члана 38. Уредбе о државном стручном испиту ("Службени гласник РС" бр. 86/19), а у вези са чланом 78. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине ("Службени гласник РС" бр. 99/2009, 67/2012 – Одлука УС РС и 18/2020 – други закон).

Покрајински секретаријат, у складу са чланом 29. Закона о општем управном поступку, издаје уверење о чињеницама уписаним у Евиденцију о положеном државном стручном испиту.

Подносилац захтева подноси захтев за издавање уверења на следећим обрасцима:
• Државни стручни испит по Програму за кандидате са високим образовањем – Образац 1;
• Државни стручни испит по Програму за кандидате са средњим образовањем – Образац 2.

Потписан захтев може се послати путем мејла, лично предати у писарницу покрајинских органа или се може послати путем поште на адресу Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице, Булевар Михајла Пупина бр. 16, Нови Сад.

Уз захтев који подноси физичко лице прилаже се јавна исправа на основу које се идентификује странка у поступку (фотокопија личне карте), доказ да лице није у радном односу, ако се као сврха издавања уверења навoди та чињеница и доказ о уплати републичке административне таксе, ако се као сврха издавања уверења наводе разлози који нису основ за ослобађање од плаћања републичке административне таксе.

Уз захтев је потребно доставити доказ о уплаћеној републичкој административној такси од 760 динара (према тарифним бројевима 1. и 11. важеће Тарифе републичких административних такси) на рачун Буџета Републике Србије, бр. 840-742221843-57, модел 97, позив на број 11-223.


Контакт особе одговорне за вођење евиденције:
Анкица Јукић-Мандић
тел: 021/487-42-13
имејл: ankica.jukic@vojvodina.gov.rs

Елвира Штрбац
тел: 021/487-44-60
имејл: elvira.strbac@vojvodina.gov.rs

Покрајински секретар образовао је испитне комисије за полагање државног стручног испита за државне службенике с високим и средњим образовањем.

Испити се организују више пута у току месеца, током целе године, осим у августу.

Након положеног испита, издаје се уверење о положеном државном стручном испиту, које ‒ на захтев кандидата ‒ може бити и двојезичко. Двојезичко уверење исписује се на српском језику и на једном од језика мањинских националних заједница, који су у службеној употреби у органима управе АП Војводине (мађарски, словачки, хрватски, румунски и русински језик).

За све информације у вези са стручним испитима можете се обратити
Анкици Јукић-Мандић - секретарки испитних комисија
(канцеларија 68/I; тел. 021/487-4213)
Елвири Штрбац – секретарки испитних комисија
(канцеларија: 68/I; тел. 021/487-4460).

Пример Потврде о стеченом радном искуству у струци Преузми

Материјали за припрему:

Приручник за полагање Државног стручног испита 2023 – шесто издање Преузми

Прописи којима је регулисан државни стручни испит:
Уредба о државном стручном испиту („Службени гласник РС“ бр. 86/19 и 28/2021 – исправка)
Закон о државној управи („Сл.гласник РС“, бр. 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 47/2018 i 30/2018 – др. Закон)
Закон о државним службеницима („Сл. Гласник РС”, бр. 79/05, 81/05, 64/05, 64/07, 67/07, 116/08 104/09 и 99/14) члан 100–102.
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине („Сл. Гласник РС”, број 99/09, 67/12- Одлука УС и 18/2020 – други закон и 111/21 – други закон)
Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр. 21/2016, 113/2017-I - други закон и 95/2018) Преузми


Све именске речи које се у овом тексту користе у мушком роду, а имају и женски род, подразумевају истовремено и те исте именске речи у женском роду.