media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Проширена делатност установе


Одредбом члана 98. Закона о основама система образовања и васпитања, регулисана је могућност да установа – поред делатности образовања – обавља и другу делатност којом се доприноси унапређивању основне делатности, те њеном квалитетнијем и рационалнијем обављању.
Проширена делатност установе може да буде пружање услуга, производња, продаја, као и друга делатност, у складу с прописима којима се уређује класификација делатности.
Основна и средња школа могу – у оквиру проширене делатности – да реализују програме обука, стручног оспособљавања, као и друге активности образовања одраслих, уколико стекну статус јавно признатог организатора активности образовања одраслих, у складу са законом којим се уређује Национални оквир квалификација.
Јавна средња школа која испуњава прописане услове може да стекне статус тренинг центра у складу са законом којим се уређује дуално образовање.
Основни услови за обављање проширене делатности јесу да установа има решење о верификацији установе и да се том делатношћу не омета обављање делатности образовања и васпитања.

За поступак давања сагласности за обављање проширене делатности потребна је следећа документација: Преузми
За поступак стицања статуса ЈПОА, потребно је следеће: Преузми

https://prosveta.gov.rs/prosveta/srednje-obrazovanje/obrazovanje-odraslih/javno-priznati-organizatori-obrazovanja-odraslih/
https://prosveta.gov.rs/prosveta/srednje-obrazovanje/obrazovanje-odraslih/priznavanje-prethodnog-ucenja/

Установа са седиштем на територији АП Војводине подноси захтев за давање сагласности за проширену делатност (образац ЗПД), с потребном документацијом, Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице у Новом Саду, путем писарнице или путем поште – на адресу Булевар Михајла Пупина 16.
Консултације у вези с поступком давања сагласности за обављање проширене делатности или за стицање статуса ЈПОА, у периоду од 11 до 13 часова:
1. Јелена Кујунџић (канцеларија II/26, број телефона: 021/487-40-19),
имејл: jelena.kujundzic@vojvodina.gov.rs;
2. Љиљана Зељковић (канцеларија II/25, број телефона: 021/487-44-01),
имејл: ljiljana.zeljkovic@vojvodina.gov.rs.
Консултације у вези с планом прихода и издатака и планом коришћења остварених средстава:
1. Магдолна Пусти (канцеларија III/66, број телефона: 021/487-41-57),
имејл: magdolna.pusti@vojvodina.gov.rs.

ПРИЛОЗИ:
- захтев за проширену делатност (образац ЗПД) Преузми
- одлука о проширеној делатности – модел Преузми
- елаборат о остваривању проширене делатности – модел Преузми
- план прихода и издатака за обављање проширене делатности Преузми
- начин располагања оствареним средствима и план њиховог коришћења Преузми
- образложење плана Преузми
- табела за обуке одраслих Преузми

18.12.2023