media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Језички испити

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице организује полагање испита из страног језика и језика националних заједница за рад у органима управе.

На испиту се проверава ниво знања страног језика односно језика националне заједнице, према нивоу који кандидат пријави. Опште знање има три нивоа: основни, средњи и високи ниво, а посебно се проверава и познавање стручне терминологије из области права и управе.

Право полагања испита има свако заинтересовано лице.

Захтев за полагање испита из страног језика - језика националне мањине Преузми
Захтев за издавање уверења о познавању страног језика - језика националне мањине Преузми

Захтев се подноси Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, Булевар Михајла Пупина бр.16, 21000 Нови Сад.
Захтев подноси кандидат, а може га поднети и орган управе, други орган или правно лице, где је кандидат запослен, када је његовим актом о систематизацији предвиђено да је за обављање послова потребан одговарајући ниво знања страног језика или језика националне заједнице.

Кандидат се најкасније десет дана пре одржавања испита, лично или путем послодавца, обавештава о датуму, месту, времену и висини накнаде за полагање испита.
Трошкове полагања испита сноси кандидат или послодавац, уплатом најкасније три дана пре полагања. Доказ о извршеној уплати кандидат доставља секретару комисија.
Покрајински секретар образовао је испитне комисије које на писменом и усменом делу испита проверавају знање кандидата. Писмени део испита траје 90 минута и кандидат има право да користи речник.
Кандидат који није положио испит има право на полагање поправног испита у року од 30 дана, при чему му се признаје положени писмени део испита. Ако не положи поправни испит, захтев за поновно полагање не може се поднети пре истека рока од три месеца.

У одређеним случајевима, може се затражити издавање уверења без полагања испита, и то:
- за основни ниво општег знања – ако се приложи доказ о најмање два завршена разреда основне или средње школе на том језику;
- за средњи ниво општег знања – ако се приложи доказ о похађању наставе и стицању дипломе средњег образовања на том језику;
- за високи ниво општег знања – ако се приложи доказ да је кандидат на факултету наставу похађао на одређеном језику и дипломирао на факултету на том језику, односно да је положио факултетски колоквијум из стручне терминологије на том језику;
- за стручно-терминолошко знање – доказ је решење о постављењу за сталног судског тумача из тог језика.

За све потребне информације, можете се обратити
Јовани Митровић – контакт за језичке испите,
канцеларија: I/68; број телефона: 021/487 4552;
имејл: jovana.mitrovic@vojvodina.gov.rs

Покрајинска скупштинска одлука о испиту из страног језика и језика националне мањине за рад у органима управе („Службени лист АПВ”, број 14/2003, 2/2006 и 18/2009)
Правилник о начину повере знања из страног језика и језика националне мањине („Службени лист АПВ”, број 6/2004)

Све именске речи које се у овом тексту користе у мушком роду, а имају и женски род, подразумевају истовремено и те исте именске речи у женском роду.

03.03.2022