media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Испит за лиценцу за секретаре Установа


Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице организује полагање испита за лиценцу секретара установа образовања и васпитања са седиштем на територији АП Војводине.

Испит се полаже у складу с Правилником о полагању испита за лиценцу за секретаре установе образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 96/23).

Послове секретара установе може да обавља лице које има одговарајуће високо образовање у складу са законом којим се уређују основе система образовања и васпитања и дозволу за рад – лиценцу.

Послове секретара, без лиценце, најдуже две године од дана заснивања радног односа у установи, може да обавља:
1) секретар – приправник;
2) лице које испуњава услове за секретара, у погледу стеченог образовања са радним стажом стеченим ван установе, под условима и на начин утврђеним за приправнике;
3) лице које је засновало радни однос на одређено време ради замене одсутног секретара.

Секретар-приправник ‒ који је на основу извештаја ментора савладао Програм увођења у посао секретара и савладао обуку за полагање испита за лиценцу за секретара стиче право на полагање испита за лиценцу за секретара..

Захтев за полагање испита за лиценцу секретар – приправник подноси установи, након истека приправничког стажа, савладаног Програма за увођење у посао секретара и савладаног програма обуке као услова за приступање испиту за лиценцу за секретара.
Установа доставља пријаву Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, најкаснијеу року од 15 дана од дана подношења захтева, а уз пријаву се доставља:
1. оверена копија дипломе о стеченом образовању пријављеног кандидата за полагање испита за лиценцу;
2. потврда директора да је кандидат савладао Програм увођења у посао секретара;
3. потврда о савладаном програму обуке као услова за приступање испиту за лиценцу;
4. копија уговора о раду;
5. копија личне карте кандидата;
6. доказ о уплати трошкова полагања испита.

Трошкове првог полагања испита за лиценцу за секретара, као и трошкове поправног испита, сноси установа у којој је кандидат запослен, а трошкове поновног полагања сноси кандидат.

Износ од 15.000,00 динара уплатити на:
• Жиро рачун број: 840-742331843-51
• Модел и позив на број: 97 51223094270161
• Прималац: Буџет АП Војводине, Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице
• Сврха уплате: накнада трошкова за полагање испита за секретара

Полагање испита за лиценцу за секретара организује се током читаве године, пред комисијом коју образује покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице.

Испит за лиценцу за секретара састоји се од писменог и усменог дела.

Писмени део испита садржи теме из делокруга нормативних послова секретара. Израда писменог дела траје два сата и кандидат може да користи одговарајуће прописе.
Усмени део испита садржи следеће области: прописи из области образовања и васпитања; управни поступак и управни спор; радно законодавство.
Обавештење о времену и месту полагања испита доставља се установи која је поднела пријаву за кандидата, најкасније 30 дана пре дана полагања испита.


Правилник о полагању испита за лиценцу за секретара установе образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 96/23)
Захтев за полагање испита за лиценцу за секретара установе образовања и васпитања

За све додатне информације можете се обратити
Марији Сурдућан ‒ секретарки комисије
(канцеларија III/19, телефон: 021/487-45-66)


Све именске речи које се у овом тексту користе у мушком роду, а имају и женски род, подразумевају истовремено и те исте именске речи у женском роду.

25.01.2024