media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Сектор за образовање

У Сектору за образовање постоје два oдељења:
1. Одељење за област образовања и правне послове у области образовања;
2. Одељење за инспекцијски надзор у области образовања.

1. У оквиру Одељења за област образовања и правне послове у области образовања обављају се послови покрајинске управе у области предшколског, основног и средњег образовања и васпитања, те ученичког стандарда и обезбеђује се остваривање права националних мањина ‒ националних заједница на образовање на матерњем језику на нивоу предшколског, основног и средњег образовања и васпитања. Осим тога, споразумно с надлежним министарством, одобравају се уџбеници и наставна средства за језике националних мањина ‒ националних заједница и доносе се наставни планови и програми из појединих предмета значајних за националне мањине ‒ националне заједнице, те се утврђују услови и начин организовања наставе на њиховим језицима. Такође, у области предшколског, основног и средњег образовања и ученичког стандарда одлучује се о верификацији установа на територији АП Војводине, даје се или одбија сагласност на одлуку о избору директора установе, постављају се вршиоци дужности директора установе у случајевима утврђеним законом, даје се или одбија сагласност на одлуку о разрешењу директора установе пре истека мандата, прописује се школски календар, даје се сагласност за реализацију наставе и остваривање школског програма на језицима националних мањина ‒ националних заједница за мање од петнаест (15) ученика у установама на територији АП Војводине.

У области ученичког стандарда, између осталог, утврђује се мрежа домова ученика и других установа ученичког стандарда на територији АП Војводине, оснивају се и укидају установе ученичког стандарда на територији АП Војводине, утврђују се услови за регресирање превоза ученика у међуградском саобраћају, даје се сагласност на акт о организацији и систематизацији послова установа ученичког стандарда, именују се и разрешавају чланови управног одбора у установама ученичког стандарда, као и директори установа ученичког стандарда.
На основу наведеног, делокруг рада Одељења за област образовања и правне послове у области образовања може се поделити на следеће области:

• област предшколског образовања и васпитања Татјана Куран, тел: 021/487-4819 и Ердег Ђерђи тел: 021/487-4867
• област основног образовања и васпитања – контакт – Мерлида Константиновић, тел: 021/487-4876;

• област средњег образовања и васпитања – контакт – Соња Ћато, тел: 021/487-4348;
• област ученичког стандарда – контакт – Јелена Бјелобаба, тел: 021/487-4602;
• област образовања и васпитања на језицима националних мањина-националних заједница контакт-Ђерђи Ердег, тел: 021/487-4867; Петер Климо и Јасна Јованић, тел: 021/487 4452
• област развоја образовања и васпитања (наставни планови и програми, уџбеници) – контакт – др Војин Јованчевић, тел: 021/487-4035; Ђерђи Ердег, тел: 021/487-4867; Петер Климо и Јасна Јованић, тел: 021/487 4452
• правни послови у области образовања – контакт Јелена Бјелобаба, тел: 021/487-4602; Биљана Влаховић, тел: 021/487-4502 (школски календар).

У погледу питања из свих области из делокруга рада овог одељења, можете се обратити начелнику Одељења за област образовања и правне послове у области образовања – Горану Драгосављевићу, на број телефона: 021/487-4621.

Одељење за инспекцијски надзор у области образовања

Надлежности Одељења за инспекцијски надзор у области предшколског, основног и средњег образовања и васпитања и ученичког стандарда, јесу следеће:

1. указује превентивно на повреде закона и на последице непоштовања закона других прописа и општих аката;
2. иницира измене и допуне закона, других прописа и предлаже усаглашавање општих аката установа са законом или другим прописом;
3. учествује у утврђивању испуњености услова за почетак рада и обављање делатности установа;
4. указује на незаконитости и неправилности општих аката и предлаже органу установа њихово отклањање;
5. покреће поступак за оцену уставности и законитости аката установе који нису у сагласности са законом или другим прописом;
6. израђује годишњи извештај о инспекцијском надзору у установама;
7. преко покрајинског просветног инспектора, надзире рад установа на територији АП Војводине и то:
• врши непосредан инспекцијски надзор над установама у општини, односно граду који није организовао овај надзор;
• даје инструкције општини односно граду за обављање инспекцијског надзора;
• решава по жалби против првостепеног решења општинске односно градске управе, донетог при вршењу инспекцијског надзора;
• остварује непосредан надзор над радом општинске односно градске инспекције, издаје обавезне инструкције закона и других прописа и контролише њихово извршавање;
• одузима овлашћење поједином инспектору који послове не обавља благовремено, стручно, законито и савесно и предлаже утврђивање одговорности у органу којем је поверено вршење инспекцијског надзора;
• организује заједничке акције са инспекторима у органима којима је поверено вршење инспекцијског надзора;
• тражи извештаје, податке и обавештења о вршењу поверених послова инспекцијског надзора и обавља друге послове у складу са законом којим се на општи начин уређује инспекцијски надзор.
8. обавља инспекцијски надзор и надзор над законитошћу рада установа ученичког стандарда.

У погледу питања из свих области из делокруга рада овог одељења, можете се обратити начелници Одељења за инспекцијски надзор у области образовања – мр Даници Лучић, на број телефона: 487-4451 и покрајинским просветним инспекторима:

1. Светлана Смиљанић: 021/487-4503;
2. Соња Стојковић: 021/487-4559;
3. Биљана Ковачевић: 021/487-4503;
4. Љиљана Зељковић: 021/487-4401;
5. Ева Томић: 021/487-4565; (ученички стандард);
6. Јелена Кујунџић: 021/487-4019;
7. Пап др Жигмонд: 021/487-4612;
8. Биљана Кашерић: 021/487-4131.

21.02.2023