media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Давање сагласности на употребу грба АП Војводине

Физичка лица, правна лица, предузетници, удружења и друге организације, могу употребити грб и традиционални грб АП Војводине као саставни део амблема, односно знака, уз претходно прибављену сагласност Покрајинске владе.
Грб и традиционални грб АП Војводине не смеју се користити као робни или услужни знак, узорак, модел или други знак за обележавање робе или услуга, нити се смеју користити ако су оштећени или су својим изгледом неподобни за употребу.

Захтев за сагласност на употребу грба Аутономне покрајине Војводине подноси се преко Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице. Захтев садржи: сврху употребе грба, технички опис (скицу и опис материјала), број примерака, рок за који се сагласност за коришћење грба тражи и друге чињенице битне за одлучивање.

По добијању сагласности Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице, физичка лица, правна лица, предузетници, удружења и друге организације дужни су да у року од 10 дана од дана израде отиска или узорка израђеног амблема доставе отисак или узорак и податак о броју примерака и датуму почетка коришћења.

Сектор за прописе води евиденцију о датим сагласностима за употребу грба као саставног дела амблема односно знака.
Сектор за прописе поред вођења евиденције о датим сагласностима чува отиске односно узорке израђенег амблема односно знака.

Употреба грба и традиционалног грба Аутономне покрајине Војводине, начин тражења сагласности, као и новчане казне за прекршаје, регулисани су:
Покрајинском скупштинском одлуком о изгледу и коришћењу симбола и традиционалних симбола Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, бр. 51/16)
Упутством о ближем уређивању коришћења симбола Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, бр. 55/16).

Службене евиденције

За све потребне информације у вези са давањем сагласности на употребу грба и традиционалног грба АП Војводине можете се обратити Татјани Стојанов, вишем саветнику-руководиоцу Групе за прописе (канцеларија И/63 телефон 487-4685).

19.09.2019