media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Делокруг рада Секретаријата

Делокруг рада Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице утврђен је чланом 37. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, број: 37/14, 54/14 – др.одлука и 37/16, 29/17 и 24/19)

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, у складу са законом и Статутом АПВ, обавља послове покрајинске управе у области предшколског, основног и средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда, неформалног образовања одраслих и образовања националних мањина – националних заједница, који су у вези с припремањем аката за Скупштину АПВ или Покрајинску владу, а којима се: уређују питања од покрајинског значаја у области предшколског, основног и средњег образовања и васпитања; оснивају установе предшколског, основног и средњег образовања и васпитања на територији АП Војводине и врше оснивачка права над њима; уређују питања од покрајинског значаја у области ученичког стандарда; утврђују начин и поступак расподеле места у домовима; детаљније уређују питања од покрајинског значаја у погледу организованог и институционалног образовања изван школског система, ради стручног оспособљавања и обуке одраслих на територији АП Војводине; уређују питања од покрајинског значаја у обезбеђивању остваривања права на образовање на матерњем језику припадницима националних мањина – националних заједница на територији АП Војводине, на нивоу предшколског, основног и средњег образовања и васпитања.

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе и врши надзор ради спровођења прописа из става 1. овог члана. У области образовања, прати, надзире и помаже рад установа на територији АП Војводине.

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, у области предшколског, основног и средњег образовања и васпитања: сарађује с министарством надлежним за послове образовања у поступку формирања школске управе; споразумно с надлежним министром, одобрава уџбенике и наставна средства за поједине предмете од интереса за националне мањине – националне заједнице; споразумно с надлежним министром, доноси наставне планове и програме из појединих предмета од интереса за националне мањине – националне заједнице и утврђује услове и начин организовања наставе на језицима националних мањина – националних заједница; одобрава уџбенике и наставна средства за језике националних мањина – националних заједница; даје мишљење у поступку доношења наставних планова и програма и доноси наставне програме за језике националних мањина – националних заједница.

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, у области предшколског, основног и средњег образовања и васпитања и ученичког стандарда, у складу са законом, обавља послове државне управе, који су законом поверени органима АП Војводине.

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, у складу са законом, обавља послове покрајинске управе који се односе на припрему аката за Скупштину АПВ или Покрајинску владу, а којима се: уређује организација и рад покрајинске управе; детаљније уређује садржина и изглед печата органа АП Војводине, органа јединица локалне самоуправе и ималаца јавних овлашћења, који имају седиште на територији АП Војводине; доприноси развоју интеркултурализма, афирмације мултикултурализма, толеранције и суживота националних мањина – националних заједница које живе на територији АП Војводине; стара о остваривању права у области људских права и права припадника националних мањина – националних заједница и утврђују додатна права припадника националних мањина – националних заједница; обезбеђују средства за финансирање, односно суфинансирање националних савета националних мањина, удружења и организација националних мањина – националних заједница, као и унапређивање остваривања права припадника националних мањина – националних заједница с територије АП Војводине; уређује употреба назива АП Војводине у називу удружења; уређује и спроводи провера знања језика који се користе у раду органа и организација покрајинске управе. Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице припрема и она акта чије припремање није у делокругу других покрајинских органа управе.

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе и врши надзор ради спровођења прописа из става 5. овог члана.

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице прати усаглашеност прописа и општих аката у правном систему у поступку њиховог доношења и стара се о њиховој нормативно-техничкој и језичкој исправности (лекторисање).

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице издавач је „Службеног листа Аутономне покрајине Војводине” и стара се о објављивању прописа и других аката Скупштине АПВ, Покрајинске владе, покрајинских органа управе и других органа и организација.

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице обезбеђује, у складу с потребама покрајинских и других органа, писмено и усмено превођење са српског језика на језике националних мањина – националних заједница и обрнуто, као и превођење с других језика на српски језик и обрнуто.

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице прати, аналитички сагледава стање у области заштите и остваривања људских права и права националних мањина – националних заједница, те предлаже предузимање мера у тој области.

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице у области службене употребе језика и писама, правосудног испита, државног стручног испита, судских тумача, експропријације и печата, у складу са законом, обавља послове државне управе, који су законом поверени органима АП Војводине.

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице припрема акта за Скупштину АПВ и Покрајинску владу у областима из свога делокруга, ако је за то овлашћен посебним прописом.

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице обавља и друге послове када му је то законом, покрајинском скупштинском одлуком или другим прописом поверено.

28.11.2019