media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Давање сагласности на садржину и изглед печата

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице (у даљем тексту: Секретаријат) надлежан је за давање сагласности на садржину и изглед печата органа аутономне покрајине, органа јединица локалне самоуправе и ималаца јавних овлашћења који имају седиште на територији Аутономне покрајине Војводине у складу са одредбама Закона о печату државних и других органа („Службени гласник РС“, број: 101/07 и 49/21)
Печат се користи у електронској форми када се придружује електронском документу или у форми отиска на папирном документу.
Органи односно имаоци јавних овлашћења имају један печат за отисак хемијском бојом и најмање један квалификовани електронски печат, а могу имати и по један печат за отисак у печатном воску и за суви отисак.
Такође, Секретаријат води евиденцију о печатима која садржи податке о: сагласности за набавку печата, броју примерака печата, јединственом серијском броју, датуму почетка употребе печата, уништеним, несталим и изгубљеним, истеклим и повученим печатима, као и отисак, односно спољни приказ печата.

ПЕЧАТ У ФОРМИ ОТИСКА

Орган аутономне покрајине, орган јединице локалне самоуправе и имаоци јавних овлашћења који имају седиште на територији АП Војводине Секретаријату подносе захтев за сагласност на садржину и изглед печата.

Секретаријат о захтеву одлучује најкасније у року од три дана од дана од дана пријема захтева у Пријемној канцеларији писарнице.

Печат, у складу са законом, садржи: назив и мали грб Републике Србије, назив аутономне покрајине, те назив и седиште органа односно организације (нпр. Република Србија, Аутономна покрајина Војводина, Општина Ириг, Ириг, мали грб Републике Србије). У случају када се текст печата органа исписује и на језику и писму националних мањинских заједница, текст печата на српском језику, ћириличким писмом, исписује се у сваком кругу изнад грба Републике Србије, а текст на језику и писму националних мањинских заједница исписује се у наставку сваког круга, закључно са седиштем органа. Садржина малог печата је иста и исписана је на исти начин, као и садржина великог печата. У малом печату, назив државног и другог органа може бити скраћен, али тако да се из скраћеног текста недвосмислено види чији је печат.
Текст печата покрајинских органа и служби које оснива АП Војводина исписује се у концентричним круговима око малог грба Р.С, грба и традиционалног грба АП Војводине који се постављају десно од грба Р.С.

Законом је утврђен и изглед печата: печат има облик круга у чијој средини је мали грб Републике Србије. Текст печата исписује се у концентричним круговима око малог грба Републике Србије и то на српском језику, ћириличким писмом, а на територији на којој су у службеној употреби и језик и писмо припадника мањинских националних заједница, исписује се и на тим језицима и писмима, у складу са законом и статутом града, односно општине.
Пречник великог печата, који се исписује само на српском језику, ћириличким писмом, износи 32 мм, а печат чији се текст исписује на српском језику, ћириличким писмом и на језицима и писмима мањинских националних заједница може имати пречник од 40 мм до 60 мм. Пречник малог печата не може бити мањи од 20 мм, нити већи од 28 мм.
Подносиоци захтева, у складу са законом, могу имати више примерака печата који морају бити истоветни по садржини и величини. Сваки примерак печата обележава се редним бројем, римском цифром која се ставља испод малог грба Републике Србије (између малог грба Републике Србије и седишта подносиоца захтева).
Печат државног органа и других органа, односно организације може да израђује једино печаторезница која има овлашћење Министарства унутрашњих послова Републике Србије и то на основу решења Секретаријата, којим је дата сагласност на садржину и изглед печата.

Печат који је постао неодговарајући због истрошености, оштећења, промене уређења државних и других органа (нпр. Престанак рада органа или укидање унутрашње јединице), односно престанка вршења јавних овлашћења, ставља се ван употребе и мора се уништити. Печат уништава комисија тог органа и о томе обавештава Секретаријат.

Нестанак или губитак печата такође се одмах пријављује Секретаријату, те се печат оглашава неважећим у „Службеном листу АПВ”, у року од три дана од дана сазнања за нестанак или губитак печата.Несталим или изгубљеним печатом сматра се печат који није доступан лицу овлашћеном за чување и употребу печата. Нестали или изгубљени печат сматра се неважећим од дана пријављивања органу надлежном за давање сагласности. У случају каснијег проналаска – печат ће се уништити.

За прекршаје наведених законских одредби прописане су казне затвора и новчане казне (види Закон о печату државних и других органа).

Надзор над применом одредаба овог закона, осим у делу који се односи на рад печаторезница, врши Министарство за државну управу и локалну самоуправу, преко управне инспекције

Службене евиденције

За све потребне информације у вези са давањем сагласности на садржину и изглед печата можете се обратити Бојани Макивић (канцеларија 63а/I, телефон 487- 4373).

КВАЛИФИКОВАНИ ЕЛЕКТРОНСКИ ПЕЧАТ

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице (у даљем тексту: Секретаријат) надлежан је за давање сагласности на садржину и изглед квалификованог електронског печата (у даљем тексту: печат) органа аутономне покрајине, органа јединица локалне самоуправе и ималаца јавних овлашћења који имају седиште на територији Аутономне покрајине Војводине.
Наиме, изменама и допунама Закона предвиђена је употреба квалификованог електронског печата чиме се омогућава издавање аката органа у електронском облику. Употреба електронског печата односи се на сва акта која се издају у складу са одредбама Закона о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању („Службени гласник РС“, број: 94/2017 и 52/2021).
Печат, у складу са законом, садржи: назив и грб Републике Србије, назив односно име и седиште државног и другог органа или имаоца јавног овлашћења, назив органа управе а може да садржи и назив и седиште организационе јединице у државном и другом органу ако је та јединица овлашћена да одлучује у управном поступку или у другим појединачним стварима. Печат садржи и друге податке као што су јединствени серијски број, датум почетка употребе као и датум краја употребе. Печат покрајинских органа и служби које оснива АП Војводина поред грба Републике Србије садржи и грб и традиционални грб АП Војводине који се постављају десно од грба Р.С.
Текст печата у спољном приказу печата исписује се у правоугаоном пољу најмање ширине 30мм а висине 20мм. Са леве стране приказује се грб, а десно од грба исписује се садржина печата по левој маргини. Садржина печата исписује се тако што се у првом реду исписује назив Републике Србије. У првом следећем реду исписује се назив аутономне покрајине, одмах испод назива Републике Србије. У следећем реду исписује се назив органа. Ако је организациона јединица овлашћена да одлучује у управном поступку или у другим појединачним стварима, у следећем реду исписује се назив те јединице. Седиште органа исписује се у последњем реду. У случају када се текст печата исписује и на језику и писму националних мањина, текст се исписује у наставку текста печата на српском језику ћириличког писма.
У случају престанка важења или опозива печата, исти се опозива без одлагања, односно престаје да важи и ставља се ван употребе и трајно чува у службеним просторијама органа, под надзором овлашћеног лица.
Нестанак или губитак средства за креирање печата се без одлагања пријављује Секретаријату путем портала е Управа и оглашава неважећим у „Службеном листу АПВ“.
За прекршаје наведених законских одредби прописане су казне затвора и новчане казне (види Закон о печату државних и других органа).
Поступак добијања електронског сертификата почиње именовањем овлашћеног лица за подношење захтева за електронски печат. Овлашћено лице мора поседовати квалификовани сертификат за електронски потпис. Податке о овлашћеном лицу (назив и седиште органа, подаци о овлашћеном лицу – ЈМБГ, име и презиме, адреса електронске поште и потписан и печатиран акт – решење о овлашћењу), путем скенираног дописа, проследити на имејл адресу epecat.mduls@mduls.gov.rs, односно на имејл адресу администратора ове услуге, Министарства државне управе и локалне самоуправе. Након тога овлашћено лице подноси Захтев за давање сагласности на садржину и изглед печата Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице преко Портала еУправа. Секретаријат о захтеву одлучује најкасније у року од три дана од дана подношења захтева путем Портала.
Након издавања Решења о сагласности, исто се преузима на Порталу е Управа. По преузимању Решења о сагласности на печат, потребно је купити квалификовани електронски сертификат за електронски печат (на HSM уређају или на смарт картици/ УСБ токену код сертификованог пружаоца услуге од поверења (ЈП Пошта Србије – више детаља о куповини електронског печата на адреси: https://www.ca.posta.rs/postupak_izdavanja.htm#Postupak_za_pecat). Пошто се прибави и активира елетронски сертификат потребно је нацртати спољни приказ печата подносиоца захтева.
Након израде спољног приказа печата, у оквиру формираног предмета поставити спољни приказ путем услуге на Порталу еУправа и доставити га Секретаријату који потврђује да је спољни приказ печата у складу са решењем о давању сагласности, чиме је поступак израде и верификације електронског печата завршен.

Службене евиденције
За све потребне информације у вези са давањем сагласности на садржину и изглед електронског печата можете се обратити Иви Дурутовић (канцеларија 63а/I, телефон 487- 4693).

24.05.2021