media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Службене евиденције

У Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице воде се службене евиденције у различитим областима које су у надлежности секретаријата.

Службене евиденције обухватају прописане податке о чињеницама о којима секретаријат по потреби издаје уверења са својством јавне исправе.

Према примењујућим одредбама Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС” бр. 18/16 и аутентично тумачење – 95/18) физичка и правна лица, као странке у управном поступку, више нису обавезни да сами траже издавање таквих уверења, већ је орган који води поступак дужан да оствари увид у такве податке, да их прибави и обради. У том случају, Покрајински секретаријат издаје уверење на захтев надлежног органа.

Уколико се уверење не издаје у оквиру службене дужности прописане Законом о општем управном поступку, Покрајински секретаријат издаје уверења по захтеву физичких или правних лица. Уз захтев, подноси се доказ о уплаћеној републичкој административној такси.

Области у оквиру којих се воде службене евиденције у Покрајинском секретаријату јесу:
1. Правосудни испит
2. Државни стручни испит
3. Судски тумачи
4. Сагласност на садржину и изглед печата
5. Сагласност на употребу грба

24.01.2024