media

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице

Службена употреба језика у АП Војводини

Претрага

Нови Сад


Територијална надлежност органа: Град Нови Сад
Језици у службеној употреби на територији која је покривена надлежношћу органа:
- српски језик
- мађарски језик
- словачки језик
- русински језик
Да ли су табла с натписом органа, информациона табла и остала обавештења за странке исписани и на језицима националних мањина који су у службеној употреби у седишту органа?
Да
Да ли орган има интернет сајт? Да ли је интернет сајт у функцији и на језицима националних мањина који су у службеној употреби?
Да Не
Укупан број запослених: Национална припадност запослених
1121 Срби - 684 (61,02%)
Неопредељени - 382 (34,08%)
Мађари - 19 (1,69%)
Остали - 14 (1,25%)
Хрвати - 8 (0,71%)
Словаци - 4 (0,36%)
Роми - 4 (0,36%)
Црногорци - 4 (0,36%)
Русини - 1 (0,09%)
Буњевци - 1 (0,09%)
Матерњи језик запослених Језик на коме је стечено основно и средње образовање запослених
српски језик - 719 (64,14%)
остали - 364 (32,47%)
мађарски језик - 21 (1,87%)
хрватски језик - 8 (0,71%)
словачки језик - 4 (0,36%)
црногорски језик - 4 (0,36%)
русински језик - 1 (0,09%)
српски језик - 719 (64,14%)
остали - 368 (32,83%)
мађарски језик - 21 (1,87%)
хрватски језик - 5 (0,45%)
црногорски језик - 4 (0,36%)
словачки језик - 3 (0,27%)
русински језик - 1 (0,09%)
Број запослених који познају језик националне мањине који је у службеној употреби Укупан број радних места на којима је актом о систематизацији прописано познавање језика националне мањине:
мађарски језик - 21
остали - 18
хрватски језик - 5
словачки језик - 4
црногорски језик - 4
русински језик - 1
0
Додељена средства у претходном периоду од стране Покрајинског секретаријата на Конкурсима за унапређење вишејезичности на територији АП Војводине:
Градској управи за саобраћај и путеве, путем конкурса за доделу табли за насељена места на језицима националних мањина. Три табле у укупном износу 321.139,20 динара.


Усмена комуникација са странкама

На који начин је странкама омогућено да користе језик националне мањине који је у службеној употреби?
неки запослени који комуницирају са странкама и познају језик националне мањине у службеној употреби, по потреби помажу и другим службеницима задуженим за друге области, уколико они не познају тражени језик;
Број странака које се обраћају органу (нпр. ради добијања информације, предаје захтева), укључујући и телефонска обраћања:
дневно се нашем органу обрати више од 100, али мање од 500 странака;
Број странака (изражено у процентима) које се обраћају нашем органу на језику националне мањине који је у службеној употреби, укључујући и обраћање путем телефона:
мање од 1% странака нашем органу обраћа се на језику националне мањине који је у службеној употреби, и у том случају службеници с њима комуницирају на том језику.


Писмена комуникација са странкама

Доступност формулара и других писмена која се користе за комуникацију са странкама (нпр. захтеви, молбе, обавештења, информатори) на језицима националних мањина који су у службеној употреби:
неки формулари и друга писмена која служе за остваривање права странака доступни су и на језицима националних мањина који су у службеној употреби (навести примере):
Разлог непостојања формулара и других писмена на језицима националних мањина који су у службеној употреби:
Нема података
Како је странкама омогућено да користе језик националне мањине који је у службеној употреби?
неки запослени задужени за писмену комуникацију са странкама познају језик националне мањине који је у службеној употреби, а по потреби помажу и другим службеницима задуженим за друге области, уколико они не познају тражени језик;
Број странака које се обраћају органу:
дневно се нашем органу обрати више од 100, али мање од 500 странака;
Број странака (изражено у процентима) које се обраћају органу на језику националне мањине који је у службеној употреби, укључујући и обраћања путем електронске поште:
мање од 1% странака нашем органу обраћа се на језику националне мањине који је у службеној употреби, и у том случају службеници с њима комуницирају на том језику.
Укупан број управних предмета годишње: Број предмета који се воде на језику националне мањине:
93.641 -
Укупан број уверења, односно других исправа: Број уверења, односно других исправа издатих на језицима националних мањина:
45.605 словачки језик - 634
мађарски језик - 371
Укупан број правних лекова поднетих против првостепених решења у управним поступцима: Број правних лекова поднетих против првостепених решења у управним поступцима на језицима националних мањина :
696 -
Укупна статистика
Укупан број запослених: 6.774

Органи локалне самоуправе 5.594
Органи АП Војводине 1.180
Национална припадност запослених
Срби4.643 (68.54%)
Неопредељени908 (13.4%)
Мађари609 (8.99%)
Словаци133 (1.96%)
Црногорци127 (1.87%)
Хрвати118 (1.74%)
Остали88 (1.3%)
Румуни79 (1.17%)
Русини40 (0.59%)
Буњевци15 (0.22%)
Роми14 (0.21%)


Матерњи језик запослених
српски језик5.270 (77.8%)
мађарски језик613 (9.05%)
остали443 (6.54%)
нису се изјаснили176 (2.6%)
словачки језик122 (1.8%)
румунски језик72 (1.06%)
хрватски језик36 (0.53%)
русински језик29 (0.43%)
црногорски језик13 (0.19%)

Језик на коме је стечено основно и средње образовање запослених
српски језик5.643 (83.3%)
мађарски језик503 (7.43%)
остали442 (6.52%)
словачки језик89 (1.31%)
румунски језик45 (0.66%)
хрватски језик24 (0.35%)
нису се изјаснили13 (0.19%)
русински језик11 (0.16%)
црногорски језик4 (0.06%)

Број запослених који познају језик националне мањине који је у службеној употреби
мађарски језик813
хрватски језик310
словачки језик147
румунски језик65
црногорски језик46
русински језик40
остали19

Укупан број радних места на којима је актом о систематизацији прописано познавање језика националне мањине: 489
Укупан број управних предмета годишње:540.735
Број предмета који се воде на језику националне мањине:
мађарски језик20.941
словачки језик848
румунски језик45
црногорски језик9
хрватски језик6
русински језик0

Укупан број уверења, односно других исправа:
343.074
Број уверења, односно других исправа издатих на језицима националних мањина:
мађарски језик38.437
словачки језик1.734
хрватски језик1.620
румунски језик45
црногорски језик0
русински језик0

Укупан број правних лекова поднетих против првостепених решења у управним поступцима:
3.733
Број правних лекова поднетих против првостепених решења у управним поступцима на језицима националних мањина :
мађарски језик31
црногорски језик1
словачки језик0
хрватски језик0
румунски језик0
русински језик0