media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Верификација установа


Верификација је поступак утврђивања испуњености прописаних услова у погледу простора, опреме, наставних односно дидактичких средстава, наставног и стручног кадра за обављање делатности образовања и васпитања.

Чланови 91–94. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон, 6/2020 и 129/2021) одређују да установа може да почне да ради када се утврди да испуњава услове за оснивање и почетак рада и за обављање делатности и када добије решење о верификацији. Захтев за верификацију подноси се и када се у установи спроводи статусна промена, мења седиште, односно објекат, организује рад у издвојеном одељењу, уводи нови образовни профил, односно смер или тип гимназије, односно када основна школа остварује припремни предшколски програм или програм основног образовања одраслих.

I) За оснивање и почетак рада установе у области образовања и васпитања, уз захтев (образац ЗВ), потребна је следећа документација: Преузми

II) Уколико установа спроводи статусну промену (припајањем или спајањем), мења седиште или објекат, организује рад у издвојеном одељењу, уз захтев (oбразац ЗВ), потребнo је: Преузми

III) Уколико средња школа уводи нови образовни профил, односно смер или тип гимназије, односно ако основна школа уводи остваривање припремног предшколског програма (ППП)или програма образовања одраслих (ПОО), уз захтев (образац ЗВ), потребнo је: Преузми

Установе које су основали Република Србија, аутономне покрајине, односно јединице локалних самоуправа ослобађају се плаћања таксе у складу с чланом 18. став 1. тачка 4) Закона о републичким административним таксама.

Установа са седиштем на територији АП Војводине подноси захтев за верификацију (образац ЗВ), с потребном документацијом, Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице у Новом Саду (у даљем тексту: Секретаријат), лично, путем писарнице или путем поште – на адресу Булевар Михајла Пупина 16.

По пријему захтева, овлашћено службено лице утврђује да ли је захтев уредан. Уколико је захтев неуредан (ако не садржи потребну документацију), Секретаријат упућује подносиоцу захтева позив за отклањање недостатка и одређује рок за достављање потребне документације. Након утврђивања уредности захтева, захтев се упућује надлежној просветној инспекцији за вршење утврђујућег инспекцијског надзора. По достављању записника поступајућег просветног инспектора и оцене релевантне документације, Секретаријат доноси одговарајуће решење.

О захтеву за верификацију установе одлучује се најкасније у року од шест месеци од подношења уредног захтева.

Обавештење

Консултације у вези с поступком верификације, у периоду од 11 до 13 часова:
1. Љиљана Зељковић (канцеларија II/25, број телефона: 021/487-44-01), имејл: ljiljana.zeljkovic@vojvodina.gov.rs;
2. Биљана Ковачевић (канцеларија II/24, број телефона: 021/487-45-03), имејл: biljana.kovacevic@vojvodina.gov.rs;
3. Јелена Кујунџић (канцеларија II/26, број телефона: 021/487-40-19), имејл: jelena.kujundzic@vojvodina.gov.rs и
4. Пап др Жигмонд (канцеларија II/26, број телефона: 021/487-46-12), имејл: zsigmond.papp@vojvodina.gov.rs.

ПРИЛОЗИ:
- ЗАХТЕВ за верификацију Преузми
- Модел елабората о испуњености прописаних услова Преузми
- Модел изјаве о сагласности за заснивање радног односа у установи Преузми
- Изјава о сагласности за прибављање података Преузми

09.11.2023