media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Сектор за материјално-финансијске послове

У Сектору за материјално-финансијске послове обављају се материјално-финансијски послови за потребе Секретаријата и с њима повезани студијско-аналитички, документациони и статистичко-евиденциони послови из области предшколског, основног и средњег образовања и ученичког стандарда, те области остваривања заштите и унапређивања људских и мањинских права, очувања и неговања међунационалне толеранције као и службене употребе језика и писама у Покрајини. У Сектору се обављају и материјално-финансијски послови за потребе индиректног корисника Секретаријата.

Материјално-финансијски послови обухватају израду предлога буџета Секретаријата, финансијских планова Секретаријата (квартални и годишњи); документације за реализацију предузетих финансијских обавеза; извештаја о извршењу финансијског плана Секретаријата (периодични и годишњи); извештаја о јавним набавкама Секретаријата (периодични и годишњи) и обављање послова у вези с јавним набавкама. У Сектору се проучава се и прати стање објеката и опреме у образовним установама на територији Покрајине, утврђују се потребе и услови за реализацију поправки, инвестиционог одржавања и инвестиција у области образовања.

У Сектору за материјално-финансијске послове, уже унутрашње јединице jeсу: Одељење за материјално-финансијске послове за област образовања и Одсек за материјално-финансијске послове.

11.04.2017