media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Давање сагласности на употребу имена „Војводина“

Име "Војводина" могу у свом називу да користе привредна друштва, установе и удружења (у даљем тесту: организације) на начин да се употребом имена "Војводина" не доводи у питање углед Аутономне покрајине Војводине.
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице даје сагласност на употребу имена „Војводина“ организацијама чија је делатност у вези са делокругом рада Секретаријата као и другим организацијама ако не може да се утврди који је покрајински орган управе надлежан за давање сагласности.

Захтев за сагласност на употребу имена „Војводина“ подноси се преко Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице. Захтев садржи: податке о подносиоцу, образложење захтева и документа која се подносе уз захтев. Захтев, са прилозима, може се предати лично путем писарнице покрајинских органа; путем поште на адресу Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад; путем имејла на адресе: tatjana.stojanov@ vojvodina.gov.rs и dijana.katona@vojvodina.gov.rs .
На издато решење плаћа се покрајинска административна такса у износу од 493.630,00 динара.

• жиро рачун број: 840-742231843-30;
• модел и позив на број: 97 142230942701;
• Прималац: Буџет АП Војводине, Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице;
• Сврха уплате: издавање решења
Употреба имена „Војводина“, начин тражења сагласности и износ таксе која се плаћа уређени су:
1. Одлуком о употреби имена "Војводина" („Службени лист АПВ”, бр. 10/05)
2. Покрајинском скупштинском одлуком о покрајинским административним таксама (Службени лист АПВ бр. 40/19, 59/20-усклађени динарски износи, 45/21-усклађени динарски износи, 54/21, и 52/22-усклађени динарски износи).

За све потребне информације у вези са давањем сагласности на употребу имена „Војводина“ можете се обратити Татјани Стојанов, вишем саветнику-руководиоцу Групе за прописе (канцеларија I/63 телефон 487-4685, tatjana.stojanov@ vojvodina.gov.rs) и Дијани Катона, вишем саветнику-начелнику Одељења за прописе и послове управе (канцеларија I/63 телефон 487-4427, dijana.katona@vojvodina.gov.rs).
Сектор за прописе води евиденцију о сагласностима за употребу имена „Војводина“ које је дао Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице.

11.07.2024