media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Полагање стручног испита за лиценце за наставнике, васпитаче и стручне сараднике

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице организује полагање испита за дозволу за рад (лиценце) наставника, васпитача и стручних сарадника.
Испит за лиценцу полаже се у складу с Правилником о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника.
Установе образовања и васпитања са седиштем на територији АП Војводине, подносе Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице Захтев за полагање испита за дозволу за рад (лиценцу) настаника, васпитача и стр.сарадника

Уз захтев подноси се и следећа документација:
1. оверена копија дипломе о стеченом образовању;
2. копија уговора о раду или уговора о стручном усавршавању;
3. извештај комисије установе о савладаном програму увођења у посао;
4. доказ о уплати трошкова полагања испита за лиценцу (мора садржати име и презиме кандидата ком је уплата намењена);
5. оверена копија уверења високошколске установе да кандидат испуњава услове из члана 142. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања.

ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ У ВЕЗИ С ДОКУМЕНТАЦИЈОМ:
• Овереним копијама докумената сматрају се искључиво копије оверене код надлежног органа.
• Диплома о стеченом високом образовању, у смислу члана 125. Закона о високом образовању, јавна је исправа која се сматра доказом о стеченом образовању.
• Из уговора којим је регулисан радни однос или уговора о стручном усавршавању, мора се јасно видети радно место на које је кандидат пријављен, односно ако то није случај, установа је дужна да о томе изда потврду из које се види радно место.
• Комисија коју решењем образује директор, проверава савладаност програма увођења у посао приправника најраније након годину дана рада у установи, а најкасније у року од 15 дана од дана подношења извештаја ментора.

Захтев за полагање испита за лиценцу уз пратећу документацију можете слати на адресу:
Република Србија; Аутономна покрајина Војводина; Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице; 21000 Нови Сад; Булевар Михајла Пупина бр. 16 – с назнаком: За полагање испита за лиценцу.

Обавештење о полагању испита за лиценце/предиспита из психологије и педагогије (времену, месту, разреду, васпитној групи, предмету, односно области) доставља се установи најкасније 15 дана пре дана одређеног за полагање испита.

Обавештење о теми часа - наставној јединици, активности, односно есеја за кандидата доставља се кандидату преко установе у којој је запослен, по правилу, три дана пре термина заказаног за полагање испита.

Испит за лиценцу састоји се из писменог и усменог дела, а почиње одржавањем часа, извођењем активности, односно приказом есеја.
Писмени део обухвата: припрему часа за наставника, припрему извођења активности за васпитача, односно припрему есеја за стручног сарадника.
Кандидат с писаном припремом часа или активности, односно писаним есејем, приступа полагању испита. Припрема за наставника и за васпитача може да износи до две стране писаног текста, односно за стручног сарадника до шест страна есеја.
Усмени део испита састоји се из провере:
1. оспособљености приправника за самостално остваривање образовно-васпитног рада;
2. оспособљености приправника да решава конкретне педагошке ситуације;
3. познавања прописа из области образовања и васпитања

Трошкове првог полагања испита за лиценцу сноси установа у којој је кандидат запослен, а трошкове поновног полагања дела испита или испита у целини сноси кандидат.
Приправник коме престане радни однос у установи у току полагања испита за лиценцу, има право да настави са полагањем започетог испита у складу са Законом, с тим да тада трошкове полагања испита приликом подношења новог захтева сноси сам кандидат.

Трошкови полагања испита за лиценцу у износу 10.000,00 динара (за поновно полагање: једног дела испита – 4.500,00; два дела испита – 6.500,00), уплаћују се на следећи начин:
• жиро рачун број: 840-742331843-51;
• модел и позив на број: 97 45223094270163;
• Прималац: Буџет АП Војводине, Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице;
• Сврха уплате: Накнада трошкова за полагање испита за лиценцу.

Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника („Сл. Гласник РС”, бр. 22/05,51/08, 88/15, 105/15, 48/16 и 9/22)
Испитна питања - прописи из области образовања и васпитања
Извори за припрему познавања прописа из области образовања и васпитања

За све додатне информације можете се обратити
Бранкици Ковачевић – контакт за организацију испита за лиценце
(канцеларија III/19, телефон: 021/487-45-66);
имејл: brankica.kovacevic@vojvodina.gov.rs

Све именске речи које се у овом тексту користе у мушком роду, а имају и женски род, подразумевају истовремено те исте именске речи у женском роду.

02.03.2022