media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Сектор за прописе


У Сектору за прописе обављају се нормативно-правни и студијско-аналитички послови у вези са актима за Скупштину АП Војводине и Покрајинску владу у областима које су у делокругу секретаријата, као и актима чије припремање није у делокругу других органа покрајинске управе; општеправни и административни послови у погледу уређивања и издавања „Службеног листа АПВ”, публиковања појединих прописа на језицима који су у службеној употреби у органима Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: АП Војводина); давaње мишљења Скупштини АП Војводине и Покрајинској влади на акте које припремају други овлашћени предлагачи, са становишта усклађености аката с другим прописима и правним системом и са становишта правног нормирања, остварује се сарадња с републичким органима, органима покрајинске управе и органима јединица локалне самоуправе; послови решавања по жалбама у управним стварима у области експропријације непокретности на територији АП Војводине; студијско-аналитички послови давања сагласности на садржину и изглед печата органа и правних лица која врше јавна овлашћења; правни и административни послови у области радних односа; правни, студијско-аналитички послови из делокруга овог сектора.

У Сектору за прописе образује се ужа организациона јединица:
Одељење за прописе и послове управе у оквиру којег се налази Група за прописе.

За информације у вези с радом Сектора за прописе можете се обратити Наташи Мидић, помоћници покрајинског секретара (канцеларија I/64, телефон 021/487-4574).

За информације у вези с радом Одељења за прописе и послове управе и о Службеном листу АП Војводине можете се обратити Дијани Катона, начелници тог одељења и уредници Службеног листа (канцеларија I/63, телефон 021/487-4427).

Службени лист АПВ архива

За информације о раду Групе за прописе можете се обратити Татјани Стојанов, руководицу те групе (канцеларија I/63, телефон 021/487-4685).

За информације у вези с предметима експропријације можете се обратити Ивану Боројеву (канцеларија I/69, телефон 021/487-4383).

Детаљније информације о пословима из следећих области:
Сагласност на печате
Сагласност на употребу грба АП Војводине

11.07.2024