media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Сектор за управу

Послови из делокруга Сектора за управу обављају се унутар две уже организационе јединице:
• Одељење за испите
• Одсек за информатичке послове, послове управе и развој пројеката еУправе

У Одељењу за испите обављају се послови организовања и спровођења правосудног испита, државних стручних испита, испита провере знања страног језика и језика националних мањина – националних заједница који су у службеној употреби у органима АПВ (језички испит за рад у органима управе), испита за лиценцу наставника, васпитача и стручних сарадника, испита за лиценцу за директоре установе образовања и васпитања и испита за лиценцу за секретаре установа образовања и васпитања, као и послови у вези са сталним судским тумачима.

Правосудни испит
Судски тумачи
Државни стручни испит
Језички испит за рад у органима управе
Испит за лиценцу наставника, васпитача и стручних сарадника
Испит за лиценцу за секретаре установа образовања и васпитања
Испит за лиценцу за директоре установе образовања и васпитања

У Одсеку за информатичке послове, послове управе и развој пројеката еУправе обављају се информатички и административни послови планирања и примене информационо-комуникационих технологија у раду Секретаријата.
Одсек за информатичке послове и развој пројеката еУправе обавља послове планирања, израде и увођења нових система у рад Секретаријата с циљем модернизације и унапређивања рада, учествује у предлагању, изради и реализацији стратешких планова примене информационо-комуникационих технологија и активно учествује у развоју и реализацији пројеката еУправе на покрајинском нивоу. Израђује и ажурира званичну веб-презентацију Секретаријата, бави са развојем и одржавањем мањих апликација за потребе Секретаријата.

24.01.2024