media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Службена употреба језика и писама у АП Војводини

Устав Републике Србије („Службени гласник РС”, бр.83/06) у члану 10. утврђује да је у Републици Србији у службеној употреби српски језик и ћириличко писмо, с тим што се службена употреба других језика и писама уређује законом, на основу Устава Републике Србије. Уз то, одредбом члана 79. прецизирано је право припадника мањинских националних заједница на очување посебности, што подразумева и право на употребу свог језика и писма.
Статут АП Војводине („Службени лист АПВ“, бр. 20/2014) у члану 24. став 1. утврђује да су у органима и организацијама АП Војводине у службеној употреби српски језик и ћириличко писмо, мађарски, словачки, хрватски, румунски и русински језик и њихова писма. Поред тога, у ставу 2. прописано је и да органи АП Војводине у оквиру својих надлежности предузимају мере у циљу доследног остваривања законом уређене службене употребе језика и писама националних мањина - националних заједница.
Статутом општине односно града утврђују се језици и писма који су у службеној употреби на територији општине, града или у појединим насељеним местима.

Табела: Језици и писма у службеној употреби у статутима градова и општина на територији АП Војводине

У члану 76. Закона о утврђивању надлежности АП Војводине („Службени гласник РС“, бр. 99/2009 и 67/2012 – одлука УС), прописано је да аутономна покрајина преко својих органа, врши инспекцијски надзор у области службене употребе језика и писама на територији АП Војводине - као поверени посао.

За регулисање права на службену употребу мањинских језика кључна су два закона: Закон о службеној употреби језика и писама („Службени гласник РС", бр. 45/91, 53/93 - други закон, 67/93 - други закон, 48/94 - други закон, 30/2010, 101/2005 - други закон, 47/2018 и 48/2018-исправка.) и Закон о заштити права и слобода националних мањина (’’Сл.лист СРЈ’’, бр. 11/2002, ’’Сл.лист СЦГ’’, бр.1/2003- Уставна повеља и ’’Сл. гласник РС’’, бр. 72/2009-др.закон, 97/2013-одлука УС и 47/2018)

С обзиром на то да је Закон о заштити права и слобода националних мањина установио, а Устав Србије и потврдио, право на културну аутономију националних мањина, којом је обухваћено и право на службену употребу језика и писама, у ове основне законе треба уврстити и Закон о националним саветима националних мањина („Службени гласник РС“, 72/2009, 20/2014 - Одлука УС РС, 55/2014 и 47/2018), којим су регулисана овлашћења националних савета у погледу остварења права на службену употребу мањинских језика.

Устав Републике Србије ("Сл. Гласник РС", број 83/06) Преузми
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине („Службени гласник РС“, бр. 99/2009 и 67/2012 – одлука УС) Преузми
Закон о службеној употреби језика и писама („Службени гласник РС", бр. 45/91, 53/93 - други закон, 67/93 - други закон, 48/94 - други закон, 30/2010, 101/2005 - други закон, 47/2018 и 48/2018-исправка.) Преузми
Закон о заштити права и слобода националних мањина (’’Сл.лист СРЈ’’, бр. 11/2002, ’’Сл.лист СЦГ’’, бр.1/2003- Уставна повеља и ’’Сл. Гласник РС’’, бр. 72/2009-др.закон, 97/2013-одлука УС и 47/2018)
Преузми
Закон о националним саветима националних мањина („Службени гласник РС“, 72/2009, 20/2014 - Одлука УС РС, 55/2014 и 47/2018) Преузми
Статут АП Војводине („Службени лист АПВ“, бр. 20/2014) Преузми
Годишњи план инспекцијског надзора над применом службене употребе језика и писма на територији Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину Преузми


Службена употреба језика на територији АП Војводине

28.01.2020