media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Правосудни испит


Уверење о чињеници да кандидат није полагао правосудни испит

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице организује полагање правосудних испита за кандидате с пребивалиштем на територији АП Војводине.

Актуелни термини за полагање правосудног испита
Обавештење – кривично право Преузми

НАПОМЕНА:
Строго је забрањено уношење мобилних телефона, телекомуникационих средстава и уређаја за снимање у зграду суда, у време одржавања правосудног испита.
Приликом уласка у зграду суда, контролисаће се поседовање мобилних телефона и других недозвољених средстава. Уколико се открије да их лице уноси, биће му онемогућено да присуствује правосудном испиту.
Ово правило важи за кандидате који полажу правосудни испит, као и за сва лица која присуствују испиту.


Испитни одбори које је покрајински секретар образовао су:

Први испитни одбор
1. Милан Ткалац (председник) – Кривично право;
2. др Зоран Лончар – Управно право
3. Ерне Берењи – Радно право;
4. др Марко Станковић – Грађанско право;
5. Тамара Радовић – Трговинско (привредно) право;
6. мр Бела Миавец – Међународно приватно право;
7. Дејан Укропина – Уставно право и правосудно организационо право;

Други испитни одбор
1. Ференц Молнар (председник) – Кривично право;
2. Жолт Сакалаш – Управно право;
3. Рајко Марић – Радно право;
4. Борислав Шушњар – Грађанско право;
5. Слободанка Гутовић – Трговинско (привредно) право;
6. др Маријана Дукић Мијатовић – Међународно приватно право;
7. др Слободан Орловић – Уставно право и правосудно организационо право.

Правосудни испит организује се током целе године (осим у јулу и августу) пред оба испитна одбора, најчешће средином месеца (писмени део) и крајем месеца (усмени део испита).

Правосудни испит је јединствен и састоји се из писменог и усменог дела. Кандидати су дужни да у истом року полажу оба дела правосудног испита (писмени део и најмање четири предмета усменог дела).

Кандидат за полагање правосудног испита јесте лице које је дипломирало на правном факултету и које је после завршеног правног факултета стекло две године радног искуства на пословима правне струке у суду, јавном тужилаштву, јавном правобранилаштву и адвокатури, или три године радног искуства на пословима правне струке у органу за прекршаје, другом државном органу, органу територијалне аутономије и локалне самоуправе, или четири године радног искуства на пословима правне струке у предузећу, установи или другој организацији.
Захтеви кандидата за полагање правосудног испита примају се путем поште или непосредно − у Пријемној канцеларији писарнице, до 15. у текућем месецу за испитни рок у следећем месецу (на пример, до 15. септембра за октобарски испитни рок).

Захтев за полагање правосудног испита Преузми
Захтев за накнадно полагање правосудног испита Преузми

Кандидати који први пут полажу правосудни испит, уз захтев прилажу следеће доказе:

1. уверење о радном искуству (потврда суда, адвокатске коморе, тужилаштва, органа или организације);
2. оверену фотокопију дипломе правног факултета;
3. оверену фотокопију прве и друге стране личне карте (или оверени извод очитане личне карте са чипом);
4. потврду министарства надлежног за послове правосуђа да кандидат није полагао правосудни испит у последње две године пред ипитним одборима које образује министар (само за кандидате који су у последње две године променили пребивалиште с територије ван АП Војводине на њену територију).

Кандидати који накнадно полажу правосудни испит подносе само захтев за накнадно полагање.

Кандидати који други пут полажу правосудни испит, уз захтев прилажу само доказ горе наведен под редним бр. 3.

Ако је одобрено полагање правосудног испита, кандидат се решењем обавештава о датуму када полаже писмени, односно усмени део испита, као и о бројевима рачуна буџета АП Војводине и буџета Републике Србије на које уплаћује накнаду за полагање испита и републичку административну таксу.

Напомена: сви писани акти (решења о одобреном полагању, обавештења, уверења о положеном испиту и тако даље) достављају се на адресу пребивалишта (адреса назначена у личној карти), осим уколико на захтеву изричито није наведена друга адреса (адреса боравишта) на коју кандидат жели да му се достављају писани акти, или у захтеву није изричито наведено да ће кандидат лично преузети акте у секретаријату. Кандидат је дужан да наведе тачну адресу.
Уколико на адреси пребивалишта или адреси боравишта кандидат није познат и није му могуће доставити писани акт, достављање ће се извршити прибијањем тог акта на огласну таблу секретаријата.

Накнада за полагање правосудног испита уплаћује се по пријему решења којим се одобрава полагање испита, а пре полагања писменог дела испита секретару се доставља доказ о извршеној уплати.

УПУТСТВО ЗА КАНДИДАТЕ ПРИЛИКОМ ПОЛАГАЊА ИСПИТА

За израду писменог рада користи се искључиво оверена хартија која се добија од секретара одбора на самом писменом испиту, заједно са задатком. Концепт рада може бити написан на обичној хартији.
Задатак се обавезно враћа када се заврши писање рада.
Писмени рад пише се писаним или штампаним словима, читко, искључиво хемијском оловком. Исправке су дозвољене (прецртавање, уметање, коришћење белила), при чему треба водити рачуна о томе да рад буде довољно уредан и прегледан за испитивача и филолога који ће га прегледати.

Пример задатка из писменог дела кривичног права Преузми

На писменом из Грађанског права добијају се, по правилу, судски предмети.
На писменом делу испита могу се користити одговарајући прописи.

За време писменог дела испита забрањено је напуштање просторије у којој се испит одржава.

Током целог испита (писменог и усменог) забрањена је употреба мобилних телефона, рачунара и других комуникационих уређаја којима би се могли остварити незаслужени резултати.

О положеном правосудном испиту издаје се УВЕРЕЊЕ које се доставља кандидату на адресу пребивалишта, или – ако је тако изричито наглашено у захтеву – на адресу боравишта, односно личним преузимањем у секретаријату. Кандидат има право да му се изда двојезичко уверење, тј. Уверење на српском језику и на једном од језика националних мањина – националних заједница, који су у службеној употреби у АП Војводини.

Полагање усменог дела правосудног испита је јавно – заинтересована лица могу да присуствују усменом делу испита. Особе које слушају правосудни испит дужне су да своје понашање уподобе значају и природи испита. Култура понашања на правосудном испиту подразумева, пре свега, поштовање кандидата који полажу испит, односно уздржавање од ометања испитивања (разговор у просторији у којој се полаже испит, излазак из просторије у току излагања кандидата и слично).

У просторијама у којима се полаже испит налазе се уређаји за детекцију сигнала мобилних телефона и других бежичних уређаја. У току испита мобилни телефони морају бити потпуно искључени, а не само утишани.

Све додатне информације можете добити од секретара испитних одбора:
Иван Боројев, канцеларија I/69; број телефона 021/487-4383, 060/515-90-52;
e-mail: ivan.borojev@vojvodina.gov.rs и
Дијана Катона, канцеларија I/63; број телефона 487-4427; e-mail:dijana.katona@vojvodina.gov.rs

Закон о правосудном испиту („Службени гласник РС”, број 16/97) Преузми
Правилник о програму правосудног испита („Службени гласник РС”, број 51/97)Преузми
Правилник о полагању правосудног испита („Службени гласник РС”, број 14/98, 88/2008 и 108/2012) Преузми

Службене евиденције

Све именске речи које се у овом тексту користе у мушком роду, а имају и женски род, подразумевају истовремено и те исте именске речи у женском роду.

25.04.2024