media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Сектор за националне мањине - националне заједнице и преводилачке послове

У делокругу Сектора за националне мањине – националне заједнице и преводилачке послове јесу питања из области остваривања права националних мањина – националних заједница у Аутономној покрајини Војводини и послови писменог и усменог превођења за потребе покрајинских органа.

У овом сектору обављају се послови у области остваривања, заштите и унапређивања људских и мањинских права у АП Војводини; послови припреме и спровођења пројеката у области културе, образовања, информисања, службене употребе језика и писама, одржавања међурегионалних веза, очувања и неговања међунационалне толеранције и други послови значајни за остваривање права националних мањина – националних заједница. Остварује се сарадња са удружењима и пружа помоћ удружењима грађана, припадника мањинских националних заједница и другим удружењима грађана чији су пројекти усмерени на остваривање људских и мањинских права и на очување и неговање међунационалне толеранције. Прати се рад и остварује сарадња с националним саветима националних заједница, остварује се сарадња с научним и другим институцијама које се баве изучавањем и праћењем остваривања људских и мањинских права, као и сарадња са органима надлежним за област људских и мањинских права, органима покрајинске управе и органима јединица локалне самоуправе у вршењу послова из делокруга Сектора.

Детаљније о пословима:
Суфинансирање етничких заједница
Финансијска помоћ националним саветима
Адресар националних савета националних мањина са седиштем на територији АП Војводине

За све информације које се односе на надзор над применом закона и других прописа којима се уређује службена употреба језика и писама мањинских националних заједница, можете се обратити Адриану Борки – самосталном саветнику за инспекцијски надзор за службену употребу језика и писама (канцеларија 69/I, број телефона 021/487 46 08).

У Сектору за националне мањине – националне заједнице и преводилачке послове, обављају се и послови инспекцијског надзора над истицањем и коришћењем покрајинских симбола, у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о изгледу и коришћењу симбола и традиционалних симбола Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, број 51/16) и Упутством о ближем уређивању и коришћењу симбола Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, број 55/2016). Надзором се врши контрола органа АП Војводине, локалних самоуправе на територији АПВ као и установа чији је оснивач АП Војводина, да ли истичу и користе симбол и традиционални симбол у складу са горенаведеном одлуком и упутством.

У Сектору за националне мањине – националне заједнице и преводилачке послове, као уже унутрашње јединице, образују се два одељења, и то Одељење за остваривање права националних мањина – националних заједница и преводилачке послове и Одељење за лекторисање и послове превођења.

Преводиоци у два одељења за преводилачке послове обављају послове писменог и усменог превођења за потребе покрајинских органа, са српског језика на језике националних мањина – националних заједница, који су у службеној употреби у раду органа Аутономне покрајине Војводине и то на мађарски, словачки, румунски, русински и хрватски језик, те послове превођења с поменутих језика на српски језик. Осим тога, преводе се текстови са српског језика на енглески језик односно са енглеског на српски језик. Такође, лекторишу се материјали на српском језику.

Преводе се прописи и други документи, акта која се објављују у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”, публикације за потребе Покрајинске владе и Скупштине Аутономне покрајине Војводине, те за потребе покрајинских органа, као и други материјали.
Обезбеђује се симултано превођење на седницама Скупштине АПВ, на конференцијама и скуповима са иностраним учесницима, као и консекутивно превођење приликом међурегионалних сусрета.

Одељењe за остваривање права националних мањина – националних заједница и преводилачке послове

Преводиоци у Одељењу за остваривање права националних мањина – националних заједница и преводилачке послове обављају послове писменог и усменог превођења за потребе покрајинских органа, са српског језика на језике националних мањина – националних заједница, који су у службеној употреби у раду органа Аутономне покрајине Војводине и то на мађарски, словачки, румунски и русински, те послове превођења с поменутих језика на српски језик.

Преводе се прописи и други документи, акта која се објављују у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”, публикације за потребе Покрајинске владе и Скупштине Аутономне покрајине Војводине, те за потребе покрајинских органа, као и други материјали.
Обезбеђује се симултано превођење на седницама Скупштине АПВ, на конференцијама и скуповима са иностраним учесницима, као и консекутивно превођење приликом међурегионалних сусрета.

Као уже организационе јединице постоје Група за мађарски језик, Група за русински језик, Група за словачки језик, те Група за румунски језик.

За информације у вези остваривања права националних мањина – националних заједница, као и с превођењем када је реч о мађарском, словачком, русинском и румунском језику, можете се обратити Силвији Палфи, начелници Одељења за остваривање права националних мањина – националних заједница и преводилачке послове (канцеларија 67/I, телефон: 487 48 95).

Одељење за лекторисање и послове превођења

У Одељењу за лекторисање и послове превођења обављају се послови лекторисања на српском језику, као и послови превођења на хрватски и енглески језик: прописа и других аката, аката који се објављују у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”, информатора и текстова за потребе Покрајинске владе и Скупштине Аутономне покрајине Војводине, публикација и других материјала; такође, обављају се послови симултаног и консекутивног превођења приликом међурегионалних сусрета, на конференцијама и скуповима са иностраним учесницима.
У Одељењу за лекторисање и послове превођења образоване су две уже унутрашње јединице:
• Одсек за стране језике
• Група за послове лекторисања и хрватски језик

За информације у вези с лекторисањем материјала на српском језику, као и с превођењем када је реч о хрватском и енглеском језику, можете се обратити др Милошу Зубцу, вишем саветнику – начелнику Одељења за лекторисање и послове превођења (канцеларија 10a/III, телефон: 487 47 46).

Упутство о начину рада Одељења за преводилачке послове

Упутство о измени и допуни упутства о начину рада одељења за преводилачке послове у покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

11.04.2024