media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Полагање испита за лиценцу за директора установе образовања и васпитања

Полагање испита за лиценцу за директора установе образовања и васпитања
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице организује полагање испита за лиценцу за директора установе образовања и васпитања.
Испит за лиценцу за директора установе образовања и васпитања, полаже се у складу с Правилником о програму обуке и полагању испита за лиценцу за директора установе образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 63/18).
Кандидат подноси Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице Захтев за полагање испита за лиценцу за директора установе образовања и васпитања Преузми

Уз захтев се подноси и следећа документација:
1. потврда о радно-правном статусу;
2. копија потврде о савладаном програму обуке за директора;
3. извештај о спроведеном истраживању, који садржи кључне резултате истраживања и препоруке за унапређивање образовно-васпитне, односно васпитно-образовне праксе, у штампаном облику и на компакт диску;
4. доказ о уплати трошкова полагања испита за лиценцу.

Захтев за полагање испита за лиценцу уз пратећу документацију можете слати на адресу:
Република Србија; Аутономна покрајина Војводина; Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице; 21000 Нови Сад; Булевар Михајла Пупина бр. 16 – с назнаком: За полагање испита за лиценцу за директора
Обавештење о полагању испита, за кандидате који испуњавају услове за полагање испита за лиценцу за директора, доставља се најкасније 15 дана пре дана одређеног за полагање испита.
Кандидат на полагање испита за лиценцу за директора доноси портфолио у штампаној форми, а на испиту усмено образлаже истраживачки извештај, приказује резултате истраживања и садржај портфолија.
Испит за лиценцу састоји се из:
1) приказа истраживања образовно-васпитне, односно васпитно-образовне праксе, кључних резултата истраживања и препорука за унапређивање образовно-васпитне, односно васпитно-образовне праксе;
2) провере савладаности стандарда компетенција за директора;
3) приказа садржаја портфолија кандидата, који садржи доказе о постигнутим резултатима и претходном професионалном искуству.

Комисија на испиту оцењује квалитет истраживачког извештаја; обавља проверу савладаности стандарда компетенција за директора и начина спровођења резултата истраживања и датих препорука за унапређивање образовно-васпитне, односно васпитно-образовне праксе и даје оцену квалитета портфолија за директоре.
Ако је кандидат спречен да приступи полагању испита за лиценцу, о томе обавештава Покрајински секретаријат најкасније 24 сата пре почетка испита. Докази о оправданости неприступања испиту могу се доставити и накнадно, а најкасније седам дана од дана када је заказан испит.
Трошкове полагања испита за лиценцу сноси установа у којој кандидат обавља послове директора, а кандидат који не обавља послове директора – сам сноси трошкове полагања испита за директора.
Трошкове поправног испита и поновног полагања испита у целини, сноси сам кандидат.

Трошкови полагања испита за лиценцу у износу од 15.000,00 динара (за поновно полагање: једног дела испита – 10.000,00; два дела испита – 12.000,00; целог испита – 15.000,00), уплаћују се на следећи начин:
• жиро рачун број: 840-1572845-61;
• модел и позив на број: 97 900942774233162;
• Прималац: Буџет АП Војводине, Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице;
• Сврха уплате: Накнада трошкова за полагање испита за лиценцу за директоре.

Правилник о Програму обуке и полагању испита за лиценцу за директора установе образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 63/18) Преузми

За све додатне информације можете се обратити
Слободанки Станковић Давидов – контакт за организацију испита за лиценце за директоре
(канцеларија I/68, телефон: 021/487-42-26);
имејл: slobodanka.stankovic@vojvodina.gov.rs

06.02.2023