media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Verifikacija ustanova


Verifikacija je postupak utvrđivanja ispunjenosti propisanih uvjeta u pogledu prostora, opreme, nastavnih odnosno didaktičkih sredstava, nastavnog i stručnog kadra za obavljanje djelatnosti obrazovanja i odgoja.

Članci 91.-94. Zakona o osnovama sustava obrazovanja i odgoja („Službeni glasnik RS“, broj: 88/2017, 27/2018 – dr. zakon, 10/2019, 27/2018 – dr. zakon, 6/2020 i 129/2021) određuju da ustanova može početi s radom kada se utvrdi da ispunjava uvjete za osnivanje i početak rada i za obavljanje djelatnosti i kada dobije rješenje o verifikaciji. Zahtjev za verifikaciju podnosi se i kada se u ustanovi obavlja statusna promjena, mijenja sjedište, odnosno objekt, organizira rad u izdvojenom odjelu, uvodi novi obrazovni profil, odnosno smjer ili tip gimnazije, odnosno kada osnovna škola ostvaruje pripremni predškolski program ili program osnovnog obrazovanja odraslih.

I) Za osnivanje i početak rada ustanove u području obrazovanja i odgoja, uz zahtjev (obrazac ZV), potrebna je sljedeća dokumentacija: Preuzmi

II) Ukoliko ustanova obavlja statusnu promjenu (pripajanjem ili spajanjem), mijenja sjedište ili objekt, organizira rad u izdvojenom odjelu, uz zahtjev (obrazac ZV), potrebno je: Preuzmi

III) Ukoliko srednja škola uvodi novi obrazovni profil, odnosno smjer ili tip gimnazije, odnosno ako osnovna škola uvodi ostvarivanje pripremnog predškolskog programa (PPP)ili programa obrazovanja odraslih (POO), uz zahtjev (obrazac ZV), potrebno je: Preuzmi

Ustanove koje su osnovale Republika Srbija, autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalnih samouprava oslobađaju se plaćanja pristojbe sukladno članku 18. stavku 1. točki 4) Zakona o republičkim upravnim pristojbama.

Ustanova sa sjedištem na teritoriju AP Vojvodine podnosi zahtjev za verifikaciju (obrazac ZV), s potrebnom dokumentacijom, Pokrajinskom tajništvu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice u Novom Sadu (u daljnjem tekstu: Tajništvo), osobno, putem pisarnice ili putem pošte – na adresu Bulevar Mihajla Pupina 16.

Po primitku zahtjeva, ovlaštena službena osoba utvrđuje je li zahtjev uredan. Ukoliko je zahtjev neuredan (ako ne sadrži potrebnu dokumentaciju), Tajništvo upućuje podnositelju zahtjeva poziv za otklanjanje nedostatka i određuje rok za dostavljanje potrebne dokumentacije. Nakon utvrđivanja urednosti zahtjeva, zahtjev se upućuje prosvjetnoj inspekciji nadležnoj za obavljanje utvrđujućeg inspekcijskog nadzora. Po dostavljanju zapisnika postupajućeg prosvjetnog inspektora i ocjene relevantne dokumentacije, Tajništvo donosi odgovarajuće rješenje.

O zahtjevu za verifikaciju ustanove odlučuje se najkasnije u roku od šest mjeseci od podnošenja urednog zahtjeva.

Obavijest

Konsultacije u vezi s postupkom verifikacije, u razdoblju od 11 do 13 sati:
1. Ljiljana Zeljković (ured II/25, broj telefona: 021/487-44-01), e-mail: ljiljana.zeljkovic@vojvodina.gov.rs;
2. Biljana Kovačević (ured II/24, broj telefona: 021/487-45-03), e-mail: biljana.kovacevic@vojvodina.gov.rs;
3. Jelena Kujundžić (ured II/26, broj telefona: 021/487-40-19), e-mail: jelena.kujundzic@vojvodina.gov.rs i
4. dr. Zsigmond Papp (ured II/26, broj telefona: 021/487-46-12), e-mail: zsigmond.papp@vojvodina.gov.rs.

PRILOZI:
- ZAHTJEV za verifikaciju Preuzmi
- model elaborata o ispunjenosti propisanih uvjeta Preuzmi
- model izjave o suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa u ustanovi Preuzmi
- izjava o suglasnosti za pribavljanje podataka Preuzmi

09.11.2023