media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Порушана акция „Секретарият блїзши школским лавком”

Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци порушал нову акцию под назву „Секретарият блїзши школским лавком”.
Пре моцнєнє вязох и сотруднїцтво медзи войводянскима образовно-наставнима установами и нашим секретариятом, покраїнски секретар Михаль Нїлаш, заменїк секретара Милан Ковачевич, подсекретар Жолт Сакалаш, як и помоцнїци Биляна Кашерич, Тияна Павлов, Сладяна Йоветич, Ливия Корпонаи и Милинка Хрчан, по уж утвердзеней програми нащивох по конєц 2018. року, нащивя шицки войводянски предшколски установи, основни и штреднї школи, як и школярски доми.
На тих роботних нащивох ше на самим месце спатра потреби и проблеми установох. Тиж, даю ше детальни информациї о конкурсох, як и о других можлївосцох доставаня покраїнскей помоци и потримовки у чечуцим року. Окрем того, утвердзи ше у яким ше стану находза обєкти тих установох и на яки способ потрошени по тераз достати средства за адаптацию, оправки и опреманє.
На териториї АП Войводини вкупно єст 566 установи, а по конєц календарского року ше кажду з нїх нащиви голєм раз.

Нащиви по мешацох:
Януар
Фебруар
Марец
Април
Май
Юний
Септембер
Октобер
Новембер
Децембер

18.02.2019