media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Предшколске установе у АП Војводини

Законом о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17 и 27/18 - др.закон), уређене су основе система предшколског васпитања и образовања, основног и средњег образовања и васпитања и образовања одраслих, а Законом о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник РС”, број 18/2010, 101/2017, 113/2017-др. закон, 95/2018- др. закон и 10/2019) уређена је област предшколског васпитања и образовања као део јединственог система образовања и васпитања.
Правилник о основама програма предшколског васпитања и образовања објављен је у “Службеном гласнику РС – Просветни гласник”, бр. 16/2018, а ступио је на снагу 25.09.2018. године. Овим правилником утврђују се основе програма предшколског васпитања иобразовања и оне су основа за: израду предшколског програма, за развијање различитих програма и облика у предшколском васпитању и образовању, израду критеријума за праћење и вредновање квалитета предшколског васпитања иобразовања и унапређивање предшколске установе у целини.
Као део обавезног образовања и васпитања у деветогодишњем трајању, почев од школске 2006/2007. године родитељи су дужни да упишу дете у предшколску установу, ради похађања обавезног припремног предшколског програма у трајању од четири сата дневно, најмање девет месеци.
Васпитно-образовни рад у предшколским установама остварује се на српском, мађарском, словачком, румунском, русинском и хрватском језику али и двојезички, у национално мешовитим срединама, као и на страним језицима, у АП Војводини на укупно осам језика.
Делатност предшколског васпитања и образовања обавља се у предшколској установи, а изузетно може да се обавља и у школи, у складу са законом.

Адресар јавних и приватних предшколских установа у АП Војводини Преузми

02.12.2022