media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Ученички стандард у АП Војводини

Установе ученичког стандарда на територији АП Војводине
Област ученичког стандарда на територији АП Војводине регулисана је Законом о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС”, број: 18/2010, 55/2013, 27/2018 - др. Закон и 10/2019), Законом о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник РС”, број: 99/2009 и 67/2012 – одлука УС), Правилником о смештају и исхрани ученика и студената („Службени гласник РС”, број: 36/2019), Правилником о програму васпитног рада у домовима ученика средњих школа („Службени гласник РС”, број: 20/97), Одлуком о начину рада домова ученика и средњих школа са домом ученика са седиштем на територији Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, бр. 10/2003 и 8/2006) и Правилником о начину и поступку расподеле места у домовима ученика и средњим школама са домом ученика са седиштем на територији АП Војводине („Службени лист АПВ”, бр. 13/2003 и 19/2007).

Ученички стандард подразумева:
• домове ученика;
• смештај и исхрану ученика средњих школа у ученичким домовима;
• кредите и стипендије за ученике средњих школа;
• регресирање трошкова превоза ученика средњих школа.

Домови ученика у АП Војводини
На територији АП Војводине налази се тринаест домова за смештај и исхрану ученика средњих школа. Као установе ученичког стандарда регистровано је осам домова: два у Новом Саду, по један у Суботици, Сомбору, Вршцу, Сремској Митровици, Кикинди и Зрењанину.
Остали домови ученика су у оквиру средњих школа и функционишу као услужне делатности школе, а директори средњих школа су уједно и директори домова ученика (Техничка школа са домом ученика – Апатин, Пољопривредна школа са домом ученика – Футог, Гимназија са домом ученика „Петро Кузмјак” – Руски Крстур, Гимназија „Јан Колар” са домом ученика – Бачки Петровац и Гимназија за талентоване ученике „Бољаи” у Сенти).
Домови ученика при средњим школама користе се углавном за смештај ученика средњих школа при којима постоје.

Домови ученика средњих школа која се налазе на територији Аутономне Покрајине Војводине

Смештај и исхрана ученика средњих школа у ученичким домовима
Право на смештај и исхрану у установи за смештај и исхрану ученика имају редовни ученици средњих школа, на основу конкурса.
Министарство просвете Републике Србије, најкасније три месеца пре почетка школске године расписује, конкурс за пријем ученика у домове ученика. У конкурсу се оглашавају услови пријема, број расположивих места, потребни документи и рокови за пријављивање на конкурс.

Кредити и стипендије за ученике средњих школа
Право на ученички кредит имају редовни ученици средњих школа који се школују за дефицитарна занимања, на основу конкурса Министарства просвете.
Право на ученички кредит остварује се у месечном новчаном износу који одговара половини висине учешће ученика у цени смештаја и исхране у дому ученика.
Утврђени износ кредита исплаћује се родитељу, односно старатељу, уз обавезу враћања кредита с каматом, у складу са условима утврђеним конкурсом.
Министарство просвете најкасније три месеца пре почетка школске године, расписује конкурс.
Конкурсом се оглашавају услови за доделу кредита, број корисника, висина кредита, потребни документи и рокови за пријављивање на конкурс.
Кредит може добити редован ученик чији родитељи, односно старатељи имају пребивалиште на територији Републике Србије и који имају закључен уговор с привредним друштвом или установом о коришћењу кредита за школовање ученика за неко од дефицитарних занимања обухваћених листом дефицитарних занимања, односно наведених у актуелном Прегледу, или профила занимања за којима потребе нису потпуно задовољене са евиденције незапослених лица трећег степена стручне спреме, коју сачињава Национална служба за запошљавање, уколико испуњавају остале услове, у складу са законом.
Право на ученичку стипендију имају редовни ученици средњих школа који постигну одлични успех током школовања, на основу конкурса. Стипендија се додељује без обавезе враћања.
Конкурс Министарства просвете расписује се најкасније три месеца пре почетка школске године.
Конкурсом се оглашавају услови за доделу стипендије, број стипендиста, висина стипендије, потребни документи и рокови за пријављивање на конкурс. Редослед ученика за доделу стипендије утврђује се на основу успеха ученика у претходном школовању и на основу прихода породице ученика.

Регресирање трошкова превоза ученика средњих школа
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице врши регресирање трошкова превоза ученика средњих школа с територије АП Војводине на основу Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник РС”, бр. 99/2009 и 67/12-УС РС), Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2021. годину („Службени лист АПВ”, број: 66/2020), Покрајинска скупштинска одлука о додели буџетских средстава за финансирање и суфинансирање програмских активности и пројеката у области основног и срењдег образовања и васпитања и ученичког стандарда у аутономнној покрајини Војводини („Сл- лист АПВ“, бр: 14/2015 и 10/2017), Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, број: 37/2014, 54/2014- др. одлука, 37/2016, 29/ 2017, 24/2019 и 66/2020) и Правилника о начину примене утврђених критеријума за регресирање превоза ученика средњих школа који се налази на интернет страни Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице.
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице преноси средства за регресирање превоза ученика средњих школа општинама и градовима, који, на основу својих критеријума, распоређују средстава крајњим корисницима, ученицима-путницима са своје територије (готовинске исплате или пренос средстава превознику).
Право на регресиран превоз имају ученици средњих школа с територије АП Војводине, којима је пребивалиште на подручју општине с територије АП Војводине и свакодневно путују од места становања до места установе образовања.

За ближа обавештења заинтересовани ученици-путници могу се обратити надлежним органима у својим општинама.

08.09.2023