media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Sektor pre národnostné menšiny - národnostné spoločenstvá a prekladateľské úkony

Do rozsahu pôsobnosti Sektoru pre národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá a prekladateľské úkony patria otázky v oblasti uplatňovania práv národnostných menšín – národnostných spoločenstiev v Autonómnej pokrajine Vojvodiny a prekladateľské a tlmočnícke služby pre potreby pokrajinských orgánov.

V tomto sektore sa vykonávajú úkony v oblasti uskutočňovania, ochrany a zveľaďovania ľudských a menšinových práv v AP Vojvodine; úkony prípravy a uskutočňovania projektov v oblasti kultúry, vzdelávania, informácií, úradného používania jazykov a písem, udržiavania medziregionálnych vzťahov, zachovávania a výchovy medzietnickej tolerancie a ďalších úloh dôležitých pre výkon práv národnostných menšín - národnostných spoločenstiev. Nadväzuje sa spolupráca so združeniami a poskytuje sa pomoc združeniam občanov, príslušníkom národnostných menšín a iným združeniam občanov, ktorých projekty sú zamerané na uplatňovanie ľudských a menšinových práv a na zachovávanie a pestovanie medzietnickej tolerancie. Sleduje sa práca a nadväzuje sa spolupráca s národnostnými radami národných spoločenstiev, nadväzuje sa spolupráca s vedeckými a inými inštitúciami zaoberajúcimi sa výskumom a monitorovaním uskutočnenia ľudských a menšinových práv, ako aj spolupráca s orgánmi zodpovednými za ľudské práva a práva menšín, pokrajinskou správou a orgánmi jednotiek lokálnej samosprávy pri plnení úloh v rozsahu pôsobnosti Sektoru.

Viac o úkonoch:
Spolufinancovanie etnických spoločenstiev
Finančná pomoc národnostným radám
Adresy národnostných rád národnostných menšín so sídlom na území AP Vojvodiny (Dokument je momentálne k dispozícii iba v srbskom jazyku)

Pokiaľ ide o všetky informácie týkajúce sa dohľadu nad uplatňovaním zákonov a iných predpisov upravujúcich úradné používanie jazykov a písem menšinových národnostných spoločenstiev, môžete kontaktovať Adrian Borka - samostatný radca pre inšpekčný dohľad úradného používania jazykov a písem (Kancelária 69/I, č. Tel. 021/487 46 08).

V Sektore pre národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá a prekladateľské služby sa vykonáva tiež aj inšpekčný dozor vyvesovania a používania pokrajinských symbolov v súlade s Pokrajinským parlamentným uznesením o vzhľade a používaní symbolov a tradičných symbolov Autonómnej pokrajiny Vojvodiny (Úradný vestník APV číslo 51/16) a Pokynmi k bližšej úprave a používaniu symbolov Autonómnej pokrajiny Vojvodiny (Úradný vestník APV číslo 55/2016). Dohľadom sa vykonáva kontrola orgánov AP Vojvodiny, lokálnych samospráv na území APV, ako aj ustanovizní , ktorých zakladateľkou je AP Vojvodina, či vyvesujú a používajú symbol a tradičný symbol v súlade s vyššie uvedeným uznesením a pokynmi.

V Sektore pre národnostné menšiny - národné spoločenstvá a prekladateľské úkony sú ako vnútorné jednotky zriadené sú dve oddelenia, a to Oddelenie na uskutočňovanie práv národnostných menšín - národnostných spoločenstiev a prekladateľských úkonov a Oddelenie pre lektorovanie a prekladateľské úkony.

Prekladatelia v dvoch oddeleniach pre prekladateľské úkony vykonávajú prekladateľské a tlmočnícke práce pre potreby pokrajinských orgánov, zo srbčiny do jazykov národnostných menšín - národnostných spoločenstiev, ktoré sa úradne používajú pri práci orgánov Autonómnej pokrajiny Vojvodiny a to v maďarčine, slovenčine, rumunčine, rusínčine a chorvátčine, ako aj prekladateľské úkony zo spomínaných jazykov do srbčiny. Okrem toho, texty sa prekladajú zo srbčiny do angličtiny a z angličtiny do srbčiny. Taktiež sa lektorujú materiály v srbskom jazyku.
Prekladajú sa predpisy a iné dokumenty, akty uverejnené v Úradnom vestníku Autonómnej pokrajiny Vojvodiny, publikácie pre potreby Pokrajinskej vlády a Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny a pre potreby pokrajinských orgánov, ako aj ďalšie materiály.
Zabezpečuje sa simultánne tlmočenie na zasadnutiach Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny, na konferenciách a stretnutiach so zahraničnými účastníkmi, ako aj na konsekutívnych prekladoch počas medziregionálnych stretnutí.

Oddelenie pre uskutočnenie práv národnostných menšín - národnostných spoločenstiev a prekladateľské úkony

Prekladatelia v Oddelení pre uskutočnenie práv národnostných menšín - národnostných spoločenstiev a prekladateľské úkony vykonávajú prekladateľské a tlmočnícke úkony pre potreby pokrajinských orgánov zo srbského jazyka do jazykov národnostných menšín - národnostných spoločenstiev, ktoré sa úradne používajú v práci Autonómnej pokrajiny Vojvodiny a to v maďarčine, slovenčine, rumunčine a rusínčine a prekladateľské práce zo spomenutých jazykov do srbčiny.
Prekladajú sa predpisy a iné dokumenty, akty uverejnené v Úradnom vestníku Autonómnej pokrajiny Vojvodiny, publikácie pre potreby Pokrajinskej vlády a Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny a pre potreby pokrajinských orgánov, ako aj ďalšie materiály.

Zabezpečuje sa simultánne tlmočenie na zasadnutiach Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny, na konferenciách a stretnutiach so zahraničnými účastníkmi, ako aj konzekutívny preklad počas medziregionálnych stretnutí.
Užšími organizačnými jednotkami sú skupina pre maďarský jazyk, skupina pre rusínsky jazyk, skupina pre slovenský jazyk a skupina pre rumunský jazyk.

Pre informácie o právach národnostných menšín – národnostných spoločenstiev, ako aj o preklade do maďarského, slovenského, rusínskeho a rumunského jazyka môžete kontaktovať Szilviu Pálfi, vedúcu Oddelenia pre uskutočňovanie práv národnostných menšín – národnostných spoločenstiev a prekladateľské úkony (kancelária 67/I, tel.: 487 48 95).

Oddelenie pre lektorovanie a prekladateľské úkony

V oddelení pre lektorovanie a prekladateľské úkony uskutočňujú sa úkony lektorovania v srbskom jazyku, ako aj úkony prekladania do chorvátčiny a angličtiny: predpisov a iných aktov uverejnených v Úradnom vestníku Autonómnej pokrajiny Vojvodiny, informačných príručiek a textov pre potreby Pokrajinskej vlády a Zhromaždenie Autonómnej pokrajiny Vojvodiny, publikácií a iné materiály; simultánneho a konsekultívneho prekladania pri medziregionálnych stretnutiach, konferenciách a stretnutiach so zahraničnými účastníkmi.

V Oddelení pre lektorovanie a úkony prekladania zriadené sú dve vnútorné jednotky:

• Úsek pre cudzie jazyky
• Skupina pre úkony lektorovania a chorvátsky jazyk

Informácie o lektorovaní materiálov v srbskom jazyku, ako aj prekladanie do chorvátčiny a angličtiny vám poskytne Dr. Miloš Zubac, hlavný poradca - vedúci oddelenia pre lektorovanie a preklad (kancelária 10a / III, telefón: 487 47 46).

Pokyny k spôsobu práce Oddelenia prekladateľských úkonov

10.10.2022