media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Finančná pomoc národnostným radám

Rozpočet AP Vojvodiny od roku 2004 poskytuje osobitné finančné prostriedky na finančnú podporu práce národnostných rád menšinových národnostných spoločenstiev ako formu realizácie menšinovej samosprávy v oblasti kultúry, vzdelávania, informovania a úradného používania jazykov národnostných menšín.
Prostriedky sa zabezpečujú na financovanie stálych trov národnostných rád a pravidelnej činnosti národnostných rád, pod ktorými sa rozumie financovanie alebo spolufinancovanie programov a projektov v oblasti vzdelávania, kultúry, informovania a úradného používania jazyka a písma národnostnej menšiny a financovanie práce inštitúcií, nadácií a obchodných spoločností založených alebo spoluzaložených národnostnou radou alebo ktorých zakladateľské práva sú čiastočne alebo úplne prevedené na národnostnú radu.

Spôsob rozvrhnutia prostriedkov je regulovaný Pokrajiským parlamentným uznesením o spôsobe a kritériách udelenia rozpočtových prostriedkov pre národnostné rady národnostných menšín (Úradný vestník APV číslo 8/2019). Právo na pridelenie finančných prostriedkov majú zaregistrované národnostné rady so sídlom na území AP Vojvodiny za predpokladu, že počet členov / členiek národnostného spoločenstva, ktorú zastupujú na území AP Vojvodiny, tvorí viac ako polovicu celkového počtu členov / členiek tohto národnostného spoločenstva v Srbskej republike alebo že ich počet je vyšší ako 10 000, podľa oficiálnych údajov Republikového štatistického ústavu z posledného sčítania obyvateľov.

Pokrajinské parlamentné uznesenie o spôsobe a kritériách prideľovania rozpočtových prostriedkov národnostným radám národnostných menšín

27.11.2019