media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Spolufinancovanie etnických spoločenstiev

Tento druh finančnej podpory sa poskytuje podľa možností rozpočtu AP Vojvodiny a na základe Pokrajinského parlamentného uznesenia o udelení rozpočtových prostriedkov na zlepšenie postavenia národnostných menšín – národnostných spoločenstiev a rozvoja multikultúrnosti a tolerancie (Úradný vestník APV číslo 8/2019).

Právo na pridelenie rozpočtových prostriedkov Pokrajinského sekretariátu na zlepšenie postavenia národnostných menšín – národnostných spoločenstiev majú združenia, fondy a nadácie príslušníkov národnostných menšín – národnostných spoločenstiev, ktoré majú registrované sídlo na území AP Vojvodiny.
Právo na pridelenie rozpočtových prostriedkov Pokrajinského sekretariátu pre rozvoj multikultúrnosti a tolerancie majú združenia, fondy a nadácie, ktorých projekty a programy sú zamerané na zachovanie a podporu medzinárodnej tolerancie a majú registrované sídlo na území AP Vojvodiny.
Právo na pridelenie rozpočtových prostriedkov Pokrajinského sekretariátu na zlepšenie postavenia osôb, ktoré patria do rómskej národnostnej menšiny, majú združenia, fondy a nadácie príslušníkov rómskej národnostnej komunity, ktoré majú registrované sídlo na území AP Vojvodiny.

Sekretariát vypisuje raz ročne najmenej jeden súbeh na udelenie prostriedkov. Týmto spôsobom sa podieľa na spolufinancovaní programov a projektov združení, fondov a nadácií zameraných najmä na: uplatňovanie práv národnostných menšín – národnostných spoločenstiev; multikultúrnosť s cieľom rozvíjať duch tolerancie; kladné opatrenia na zlepšenie postavenia osôb patriacich k rómskej národnostnej menšine; zachovanie a starostlivosť o jazyk, národné zvyky a staré remeslá; ochrana a prezentácia folklórneho dedičstva; vytváranie podmienok pre rozvoj kultúry, vedy a umenia; pestovanie a podpora ľudovej tvorivosti; prezentácia kultúrnych statkov mimoriadneho významu; literárne, dramatické, scénické, hudobné a výtvarné umenie, pamätníky, festivaly, jubilejné udalosti, umelecké tábory, kempy podporujúce toleranciu a práva národnostných menšín – národnostných spoločenstiev; konferencie, turnaje, stretnutia a podobné podujatia, ktoré podporujú toleranciu a práva národnostných menšín – národnostných spoločenstiev; pestovanie a rozvoj amaterizmu, hosťovanie umeleckého súboru; spolupráca s domovskými krajinami a iné formy spolupráce.

Text súbehu sa zverejňuje vo všetkých novinách v jazykoch menšinových národnostných spoločenstiev v AP Vojvodine, ako aj na webových stránkach a o nich informuje tlač s najväčším počtom výtlačkov v srbskom jazyku.

O konečnom pridelení disponibilných finančných prostriedkov rozhoduje pokrajinský tajomník po získaní stanoviska národnostných rád alebo osobitnej súbehovej komisie v prípade prihlášok, o ktorých sa národnostné rady nevyjadrili v lehote, prihlášok organizácií príslušníkov národnostných menšín – národných spoločenstiev, ktoré nezaložili národnostnú radu, ako aj prihlášok ďalších organizácií, ktoré v súlade s uznesením majú právo na udelenie týchto prostriedkov.

Pokrajinské parlamentné uznesenie o pridelení rozpočtových prostriedkov na zveľadenie postavenia národnostných menšín – národnostných spoločenstiev a rozvoj multikultúrnosti a tolerancie

27.11.2019