media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Pravosudni ispit


Uvjerenje o činjenici da kandidat nije polagao pravosudni ispit

Pokrajinsko tajništvo za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice organizira polaganje pravosudnih ispita za kandidate s prebivalištem na teritoriju AP Vojvodine.

Aktualni termini za polaganje pravosudnog ispita
Obavjest – krivično pravo

Ispitni odbori koje je pokrajinski tajnik obrazovao su:

Prvi ispitni odbor
1. Milan Tkalac (predsjednik) – Kazneno pravo;
2. dr. Zoran Lončar – Upravno pravo
3. Ernö Berényi – Radno pravo;
4. dr. Aleksandar Radovanov – Građansko pravo;
5. Tamara Radović – Trgovačko (gospodarsko) pravo;
6. mr. Béla Miavecz – Međunarodno privatno pravo;
7. dr. Slobodan Orlović – Ustavno pravo i pravosudno organizacijsko pravo;

Drugi ispitni odbor
1. Ferenc Molnár (predsjednik) – Kazneno pravo;
2. Zsolt Szakállas – Upravno pravo;
3. Rajko Marić – Radno pravo;
4. Borislav Šušnjar – Građansko pravo;
5. Slobodanka Gutović – Trgovačko (gospodarsko) pravo;
6. dr. Marijana Dukić Mijatović – Međunarodno privatno pravo;
7. Zoran Vučević – Ustavno pravo i pravosudno organizacijsko pravo.

Pravosudni ispit organizira se tijekom cijele godine (osim u srpnju i kolovozu) pred oba ispitna odbora, najčešće sredinom mjeseca (pismeni dio) i krajem mjeseca (usmeni dio ispita).

Pravosudni ispit je jedinstven i sastoji se iz pismenog i usmenog dijela. Kandidati su dužni da u istom roku polažu oba dijela pravosudnog ispita (pismeni dio i najmanje četiri predmeta usmenog dijela).

Kandidat za polaganje pravosudnog ispita jeste osoba koja je diplomirala na pravnom fakultetu i koja je poslije završenog pravnog fakulteta stekla dvije godine radnog iskustva na poslovima pravne struke u sudu, javnom tužiteljstvu, javnom pravobraniteljstvu i odvjetništvu, ili tri godine radnog iskustva na poslovima pravne struke u tijelu za prekršaje, drugom državnom tijelu, tijelu teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, ili četiri godine radnog iskustva na poslovima pravne struke u poduzeću, ustanovi ili drugoj organizaciji.
Zahtjevi kandidata za polaganje pravosudnog ispita primaju se putem pošte ili izravno − u Prijemnom uredu pisarnice, do 15. u tekućem mjesecu za ispitni rok u sljedećem mjesecu (na primjer, do 15. rujna za ispitni rok u listopadu).

Zahtjev za polaganje pravosudnog ispita Preuzmi
Zahtjev za naknadno polaganje pravosudnog ispita Preuzmi

Kandidati koji prvi put polažu pravosudni ispit, uz zahtjev prilažu sljedeće dokaze:

1. uvjerenje o radnom iskustvu (potvrda suda, odvjetničke komore, tužiteljstva, tijela ili organizacije);
2. ovjerenu presliku diplome pravnog fakulteta;
3. ovjerenu presliku prve i druge stranice osobne iskaznice (ili ovjereni izvadak očitane osobne iskaznice s čipom);
4. potvrdu ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa da kandidat nije polagao pravosudni ispit u posljednje dvije godine pred ispitnim odborima koje obrazuje ministar (samo za kandidate koji su u posljednje dvije godine promijenili prebivalište s teritorija izvan AP Vojvodine na njen teritorij).

Kandidati koji naknadno polažu pravosudni ispit podnose samo zahtjev za naknadno polaganje.

Kandidati koji drugi put polažu pravosudni ispit, uz zahtjev prilažu samo dokaz gore naveden pod rednim br. 3.

Ako je odobreno polaganje pravosudnog ispita, kandidat se rješenjem obavještava o datumu kada polaže pismeni, odnosno usmeni dio ispita, kao i o brojevima računa proračuna AP Vojvodine i proračuna Republike Srbije na koje uplaćuje naknadu za polaganje ispita i republičku upravnu pristojbu.

Napomena: sva pisana akta (rješenja o odobrenom polaganju, obavijesti, uvjerenja o položenom ispitu i tako dalje) dostavljaju se na adresu prebivališta (adresa naznačena u osobnoj iskznici), osim ukoliko na zahtjevu izričito nije navedena druga adresa (adresa boravišta) na koju kandidat želi da mu se dostavljaju pisana akta, ili u zahtjevu nije izričito navedeno da će kandidat osobno preuzeti akte u tajništvu. Kandidat je dužan navesti točnu adresu.
Ukoliko na adresi prebivališta ili adresi boravišta kandidat nije poznat i nije mu moguće dostaviti pisani akt, dostavljanje će se izvršiti pribijanjem tog akta na oglasnu ploču tajništva.

Naknada za polaganje pravosudnog ispita uplaćuje se po primitku rješenja kojim se odobrava polaganje ispita, a prije polaganja pismenog dijela ispita tajniku se dostavlja dokaz o izvršenoj uplati (Stranica je trenutačno dostupna samo na srpskom jeziku).

UPUTA ZA KANDIDATE PRILIKOM POLAGANJA ISPITA

Za izradu pismenog rada koristi se isključivo ovjerena hartija koja se dobija od tajnika odbora na samom pismenom ispitu, zajedno sa zadatkom. Koncept rada može biti napisan na običnoj hartiji.
Zadatak se obvezno vraća kada se završi pisanje rada.
Pismeni rad piše se pisanim ili štampanim slovima, čitko, isključivo kemijskom olovkom. Ispravke su dozvoljene (precrtavanje, umetanje, korištenje korektora), pri čemu treba voditi računa o tome da rad bude dovoljno uredan i pregledan za ispitivača i filologa koji će ga pregledati.

Primjer zadatka iz pismenog dijela kaznenog prava Preuzmi

Na pismenom iz Građanskog prava dobivaju se, po pravilu, sudski predmeti.
Na pismenom dijelu ispita mogu se koristiti odgovarajući propisi.

Za vrijeme pismenog dijela ispita zabranjeno je napuštanje prostorije u kojoj se ispit održava.

Tijekom cijelog ispita (pismenog i usmenog) zabranjena je uporaba mobilnih telefona, kompjutera i drugih komunikacijskih uređaja kojima bi se mogli ostvariti nezasluženi rezultati.

O položenom pravosudnom ispitu izdaje se UVJERENJE koje se dostavlja kandidatu na adresu prebivališta, ili – ako je tako izričito naglašeno u zahtjevu – na adresu boravišta, odnosno osobnim preuzimanjem u tajništvu. Kandidat ima pravo da mu se izda dvojezično uverenje, tj. Uvjerenje na srpskom jeziku i na jednom od jezika nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica, koji su u službenoj uporabi u AP Vojvodini.

Polaganje usmenog dijela pravosudnog ispita je javno – zainteresirane osobe mogu nazočiti usmenom dijelu ispita. Osobe koje slušaju pravosudni ispit dužne su svoje ponašanje uskladiti značaju i prirodi ispita. Kultura ponašanja na pravosudnom ispitu podrazumijeva, prije svega, poštivanje kandidata koji polažu ispit, odnosno uzdržavanje od ometanja ispitivanja (razgovor u prostoriji u kojoj se polaže ispit, izlazak iz prostorije tijekom izlaganja kandidata i slično).

U prostorijama u kojima se polaže ispit nalaze se uređaji za detekciju signala mobilnih telefona i drugih bežičnih uređaja. Tijekom ispita mobilni telefoni moraju biti potpuno isključeni, a ne samo utišani.

Sve dodatne informacije možete dobiti od tajnika ispitnih odbora:
Ivana Borojeva, ured I./69; broj telefona 021/487-4383, 060/515-90-52;
e-mail: ivan.borojev@vojvodina.gov.rs
Dijane Katone, ured I./63; broj telefona 487-4427; e-mail: dijana.katona@vojvodina.gov.rs

Zakon o pravosudnom ispitu („Službeni glasnik RS”, broj 16/97) Preuzmi
Pravilnik o programu pravosudnog ispita („Službeni glasnik RS”, broj 51/97) Preuzmi
Pravilnik o polaganju pravosudnog ispita („Službeni glasnik RS”, broj 14/98, 88/2008 i 108/2012) Preuzmi

Službene evidencije

Sve imenske riječi koje se u ovom tekstu koriste u muškom rodu, a imaju i ženski rod, podrazumijevaju istodobno te iste imenske riječi u ženskom rodu.

10.10.2022