media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Sektor správy

Úkony z pôsobnosti Sektora pre správu sa vykonávajú v rámci dvoch užších organizačných jednotiek. Sú to:

• Oddelenie pre skúšky
• Úsek pre informatické úkony, úkony správy a rozvoj projektov eSprávy

V Oddelení pre skúšky sa vykonávajú práce organizovania a realizovania súdnej skúšky, štátnych odborných skúšok, skúšok na overenie vedomostí cudzieho jazyka a jazykov národnostných menšín – národnostných spoločenstiev, ktoré sa úradne používajú v orgánoch APV (jazyková skúška pre prácu v orgánoch správy), skúšky pre licenciu učiteľov, vychovávateľov a odborných spolupracovníkov, skúšky pre licenciu pre riaditeľov vzdelávacej a výchovnej ustanovizne a skúšky pre tajomníkov vzdelávacích a výchovných ustanovizní, ako aj práce v súvislosti so stálymi súdnymi tlmočníkmi.

Súdna skúška
Súdni tlmočníci
Štátna odborná skúška
Jazyková skúška pre prácu v orgánoch správy
Skúška pre licenciu učiteľa, vychovávateľa a odborného spolupracovníka
Skúška pre tajomníkov výchovných a vzdelávacích ustanovizní
Skúška pre licenciu pre riaditeľov vzdelávacej a výchovnej ustanovizne

V Úseku pre informatické úkony, úkony správy a rozvoj projektov eSprávy sa vykonávajú informatické a administratívne úkony súvisiace s plánovaním a uplatňovaním informaticko-komunikačných technológií v práci sekretariátu.

Úsek pre informatické úkony a rozvoj projektov eSprávy vykonáva úkony súvisiace s plánovaním, vypracovaním a uvedením nových systémov do práce sekretariátu z dôvodu modernizácie a zveľaďovania práce, zúčastňuje sa v navrhovaní, vypracovaní a realizácii strategických plánov uplatňovania informaticko-komunikačných technológií a aktívne sa zúčastňuje v rozvoji a realizácii projektov eSprávy na pokrajinskej úrovni. Vypracúva a aktualizuje oficiálnu webovú prezentáciu sekretariátu, zaoberá sa vývojom a udržiavaním menších aplikácií pre potreby sekretariátu.

02.03.2022