media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Sudski tumači

Sudski tumači/prevodioci


Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice nadležan je za postavljanje, razrešavanje i vođenje registra stalnih sudskih tumača za područje viših sudova na teritoriji AP Vojvodine.

Ocenjujući potrebe za stalnim sudskim tumačima, predsednici viših sudova s teritorije AP Vojvodine podnose predlog za raspisivanje oglasa za postavljanje stalnih sudskih tumača – stalnih sudskih prevodilaca i stalnih sudskih tumača znakova slepih, gluvih ili nemih lica.

Zahtev za raspisivanje oglasa

Na osnovu podnetih zahteva, najmanje jednom godišnje (septembar/decembar) objavljuje se oglas za postavljanje stalnih sudskih tumača/stalnih sudskih prevodilaca i stalnih sudskih tumača znakova slepih, gluvih ili nemih lica u „Službenom listu APV”, jednom od štampanih medija u AP Vojvodini i na ovom sajtu.

Kandidat može biti lice koje ima visoko obrazovanje i koje ispunjava zakonom utvrđene uslove za zaposlenje kao državni službenik, s prebivalištem na teritoriji AP Vojvodine i koje ispunjava sledeće posebne uslove:
1) odgovarajuće visoko obrazovanje za određeni strani jezik ili potpuno znanje jezika s koga prevodi i na koji prevodi usmeni govor ili pisani tekst (ovo se odnosi na kandidate za stalne sudske prevodioce) odnosno da ima završeno najmanje srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine – četvrti stepen (ovo se odnosi na kandidate za stalne sudske tumače znakova slepih, gluvih ili nemih lica);
2) poznavanje pravne terminologije koja se koristi u jeziku s kog se prevodi odnosno na koji se prevodi;
3) najmanje pet godina iskustva na prevodilačkim poslovima.

Prijava na oglas za postavljenje za stalnog sudskog prevodioca/stalnog sudskog tumača znakova slepih, gluvih ili nemih lica

Uz prijavu na oglas, kandidat dostavlja original ili overene fotokopije traženih dokaza o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, navedenih u tekstu oglasa, overene kod javnog beležnika ili u opštinskim upravama za koje nisu imenovani javni beležnici.

Prijave kandidata primaju se putem pošte ili neposredno − u prijemnoj kancelariji pisarnice. U skladu sa Zakonom o republičkim administrativnim taksama, tarifni broj 1. i 27, kandidat je dužan da prilikom podnošenja prijave na oglas uplati republičku administrativnu taksu u iznosu od 900,00 dinara.

Uplatnica Republičke administrativne takse


Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice organizuje polaganje ispita za proveru znanja za kandidate s prebivalištem na teritoriji AP Vojvodine i u tom smislu pokrajinski sekretar obrazuje komisije koje proveravaju:

1) da li kandidat koji nema odgovarajuće visoko obrazovanje za određeni strani jezik, poseduje potpuno znanje jezika s koga se prevodi i na koji prevodi usmeni govor ili pisani tekst;
2) da li kandidat poznaje pravnu terminologiju koja se koristi u jeziku s kog se prevodi odnosno na koji se prevodi.

Ispit se sastoji iz pismenog i usmenog dela. Kandidati koji polažu proveru znanja jezika obaveštavaju se o datumu polaganja, kao i o naknadi za polaganje ispita.

Uplatnica za naknadu troškova provere znanja jezika


Naknada za polaganje provere znanja uplaćuje se najkasnije tri dana pre polaganja, a dokaz o izvršenoj uplati dostavlja se sekretaru komisija.

Nakon sprovedenog postupka po oglasu, pokrajinski sekretar rešenjem postavlja stalne sudske prevodioce i stalne sudske tumače znakova slepih, gluvih ili nemih lica.

Registar stalnih sudskih tumača za područje viših sudova na teritoriji AP Vojvodine sadrži podatke (prezime, ime jednog roditelja i ime prevodioca; zanimanje, adresu i broj telefona, broj i datum rešenja o postavljenju, jezik za koji je postavljen, datum i mesto polaganja zakletve, broj i datum rešenja o razrešenju prevodioca i napomenu) o čijoj promeni je postavljeni prevodilac/tumač dužan da obavesti ovaj pokrajinski sekretarijat, u roku od osam dana od dana nastanka te promene.

Zahtev za upis/izmenu podataka

U skladu sa Zakonom o republičkim administrativnim taksama, tarifni broj 25, kandidat je dužan da prilikom podnošenja zahteva za upis/izmenu podataka u Registru stalnih sudskih tumača uplati taksu u iznosu od 1.000,00 dinara.

Uplatnica za upis/izmenu podataka u registar

Nadzor nad radom prevodilaca vrši predsednik višeg suda za koji je prevodilac/tumač postavljen.

Prevodilac će biti razrešen: ako to sam zatraži, ako se utvrdi da nisu postojali, odnosno da su prestali uslovi za postavljenje, ako bude osuđen za krivično delo koje ga čini nedostojnim ili nepodobnim za vršenje poslova prevodioca, ako mu na osnovu sudske odluke bude oduzeta ili ograničena poslovna sposobnost, ako na način propisan zakonom utvrdi da je izgubio radnu sposobnost i ako neuredno ili nestručno vrši poslove prevodioca.

Za sve potrebne informacije, možete se obratiti:
Ankici Jukić-Mandić – zameniku sekretara komisija za proveru znanja kandidata za stalne sudske prevodioce,
kancelarija I/68; broj telefona: 021/487 4213;
imejl: ankica.jukic@vojvodina.gov.rs

Jovani Mitrović
kancelarija: I/68; broj telefona: 021/487 4552;
imejl: jovana.mitrovic@vojvodina.gov.rs

Pravilnik o stalnim sudskim tumačima ("Službeni glasnik RS" br. 35/2010, 80/2016 i 7/2017)

Službene evidencije

Sve imenske reči koje se u ovom tekstu koriste u muškom rodu, a imaju i ženski rod, podrazumevaju istovremeno I te iste imenske reči u ženskom rodu.

27.03.2023