media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Examenul de licență pentru secretarii instituțiilor de educație și instrucție


Secretariatul Provincial pentru Educaţie, Reglementări, Administraţie şi Minorităţile Naţionale - Comunităţile Naţionale organizează susţinerea examenului de licenţă pentru secretarii instituțiilor de educație și instrucție cu sediul pe teritoriul P.A. Voivodina.

Examenul se susține în conformitate cu Regulamentul privind susținerea examenului de licență pentru secretarii instituțiilor de educație și instrucție („Monitorul oficial al RS”, nr. 96/23).

Activitățile de secretar al instituției pot fi efectuate de persoana care are studii superioare corespunzătoare în conformitate cu legea care reglementează bazele sistemului de educație și instrucție și autorizația de muncă - licență.

Activități de secretar, fără licență, cel mult doi ani din data încheierii raportului de muncă la instituție, poate să efectueze:
1) secretarul – stagiar;
2) persoana care îndeplinește condiții de secretar, în vederea nivelului de instruire dobândit cu vechimea în muncă dobândită în afara instituției, în condițiile și în modul stabilit pentru stagiari;
3) persoana care a încheiat raport de muncă pe timp determinat pentru înlocuirea secretarului absent.

Secretarul-stagiar - care pe baza raportului mentorului a însușit Programul de introducere în activitatea de secretar și a însușit instruirea pentru susținerea examenului de licenţă pentru secretari, dobândește dreptul de susținere a examenului de licență pentru secretari.

Cererea pentru susţinerea examenului de licenţă secretarul-stagiar o depune la instituție, după expirarea stagiului, însușirea Programului de introducere în activitatea de secretar și însușirea programului de instruire drept condiție pentru susținerea examenului de licenţă pentru secretari.
Instituția trimite cererea către Secretariatul Provincial pentru Educație, Reglementări, Administraţie și Minorităţile Naţionale - Comunităţile Naţionale, cel târziu în termen de 15 zile de la data depunerii cererii, iar anexat cererii se trimite:
1. copia autentificată a diplomei privind nivelul de instruire dobândit al candidatului pentru susținerea examenului de licență;
2. adeverința directorului conform căreia candidatul a însușit programul de introducere în activitatea de secretar;
3. adeverința privind însușirea programului de instruire drept condiție pentru susținerea examenului de licenţă pentru secretari;
4. copia contractului de muncă;
5. copia buletinului de identitate al candidatului;
6. dovadă privind plata cheltuielilor de susținere a examenului.

Cheltuielile primei susţineri a examenului de specialitate pentru secretari, precum şi cheltuielile examenului de corigenţă, le suportă instituţia la care este angajat candidatul, iar cheltuielile susţinerii ulterioare le suportă candidatul.

Suma de 15.000,00 dinari se plătește pe:
• Contul numărul: 840-742331843-51
• Моdel și număr de referință: 97 51223094270161
• Destinatar: Bugetul P.A. Voivodina, Secretariatul Provincial pentru Educaţie, Reglementări, Administraţie şi Minorităţile Naţionale – Comunităţile Naţionale
• Scopul plății: compensarea cheltuielilor pentru susținerea examenului pentru secretari

Susţinerea examenului de licență pentru secretari se organizează pe parcursul întregului an, în faţa comisiei pe care o înfiinţează secretarul provincial pentru educaţie, reglementări, administraţie şi minorităţile naţionale-comunităţile naţionale.

Examenul de licență pentru secretari cuprinde proba orală şi proba scrisă.

Proba scrisă a examenului conţine teme din sfera de atribuţii a activităţilor normative pe care le efectuează secretarul. Elaborarea probei scrise durează două ore şi candidatul poate folosi reglementările corespunzătoare.
Proba orală cuprinde următoarele domenii: reglementările din domeniul educației și instrucției; procedura administrativă și contenciosul administrativ.
Informația privind ora și locul susținerii examenului se trimite către instituția care a depus cererea pentru candidat, cel târziu 30 de zile înainte de data susținerii examenului.

Regulamentul privind susținerea examenului de licență pentru secretarii instituțiilor de educație și instrucție („Monitorul oficial al RS”, nr. 96/23)
Cererea pentru susţinerea examenului de licenţă pentru secretarii instituțiilor de educație și instrucție

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa
Маriei Surducean ‒ secretara comisiei
(biroul III/19, telefon: 021/487-45-66)


Toate substantivele care se utilizează în prezentul text la genul masculin, dar au şi gen feminin, subînţeleg în același timp şi substantivele de gen feminin.

26.01.2024