media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Skladanie skúšky pre licenciu pre riaditeľa vzdelávacej a výchovnej ustanovizne

Pokrajinský sekretariát vzdelávania, predpisov, správy a národnostných menšín – národnostných spoločenstiev organizuje skladanie skúšky pre licenciu pre riaditeľa vzdelávacej a výchovnej ustanovizne.
Skúška pre licenciu pre riaditeľa vzdelávacej a výchovnej ustanovizne sa skladá v súlade s Pravidlami o programe školenia a skladania skúšky pre licenciu pre riaditeľa vzdelávacej a výchovnej ustanovizne (vestník Službeni glasnik RS číslo 63/18).
Kandidát predkladá Pokrajinskému sekretariátu vzdelávania, predpisov, správy a národnostných menšín – národnostných spoločenstiev žiadosť o skladanie skúšky pre licenciu pre riaditeľa vzdelávacej a výchovnej ustanovizne. Stiahni

Spolu so žiadosťou sa predkladá aj nasledujúca dokumentácia:
1. potvrdenie o pracovnoprávnom statuse;
2. kópia potvrdenia o absolvovanom programe školenia pre riaditeľa;
3. správa o vykonanom výskume, obsahujúca kľúčové výsledky výskumu a odporúčania na zlepšenie vzdelávaco-výchovnej, resp. Výchovno-vzdelávacej praxe, v tlačenej podobe a na kompaktnom disku;
4. doklad o zaplatení nákladov na skladanie skúšky pre licenciu.
Žiadosť o skladanie skúšky pre licenciu so sprievodnou dokumentáciou môžete zaslať na túto adresu:
Srbská republika; Autonómna pokrajina Vojvodina; Pokrajinský sekretariát vzdelávania, predpisov, správy a národnostných menšín – národnostných spoločenstiev; 21 000 Nový Sad; Bulvár Mihajla Pupina č. 16 – s poznámkou: Pre skladanie skúšky pre licenciu pre riaditeľa
Oznámenie o skladaní skúšky pre kandidátov, ktorí spĺňajú podmienky na skladanie skúšky pre licenciu pre riaditeľa, sa doručuje najneskôr 15 dní pred dňom určeným na skladanie skúšky.
Kandidát na skladanie skúšky pre licenciu pre riaditeľa prináša portfólio v tlačenej forme a na skúške verbálne zdôvodňuje výskumnú správu, zobrazuje výsledky výskumu a obsah portfólia.
Skúška pre licenciu pozostáva z:
1) ukážky výskumu vzdelávaco-výchovnej, respektíve výchovno-vzdelávacej praxe, kľúčových výsledkov výskumu a odporúčaní na zlepšenie vzdelávaco-výchovnej, respektíve výchovno-vzdelávacej praxe;
2) overovania zdolania štandardov kompetencií pre riaditeľa;
3) ukážky obsahu portfólia kandidáta, ktoré obsahuje dôkazy o dosiahnutých výsledkoch a predchádzajúcich odborných skúsenostiach.
Komisia hodnotí kvalitu výskumnej správy na skúške; overuje zdolanie štandardov kompetencií pre riaditeľa a spôsob realizácie výsledkov výskumu a daných odporúčaní na zlepšenie vzdelávaco-výchovnej, resp. Výchovno-vzdelávacej praxe a poskytuje hodnotenie kvality portfólia pre riaditeľov.
Ak je uchádzač znemožnený skladať skúšku pre licenciu, oboznamuje o tom pokrajinský sekretariát najneskôr 24 hodín pred začiatkom skúšky. Dôkazy o opodstatnenosti znemožnenia pristúpiť ku skúške sa môžu doručiť aj dodatočne a najneskôr do siedmich dní odo dňa určenia termínu skúšky.
Náklady na zloženie skúšky pre licenciu znáša inštitúcia, v ktorej kandidát plní povinnosti riaditeľa, a kandidát, ktorý nevykonáva povinnosti riaditeľa – sám znáša náklady na zloženie skúšky pre riaditeľa.
Náklady na opravnú skúšku a opätovné skladanie skúšky v celku znáša kandidát.
Náklady na skladanie skúšky pre licenciu vo výške 15 000,00 dinárov (pre opätovné skladanie: jednej časti skúšky – 10 000,00; dvoch častí skúšky – 12 000,00; celej skúšky – 15 000,00) treba zaplatiť nasledujúcim spôsobom:
• žírový účet: 840-1572845-61;
• model a referenčné číslo: 97 900942774233162;
• Príjemca: Rozpočet AP Vojvodiny, Pokrajinský sekretariát vzdelávania, predpisov, správy a národnostných menšín – národnostných spoločenstiev;
• Účel platby: Úhrada trov na skladanie skúšky pre licenciu pre riaditeľov.

Pravidlá o programe školenia a skladania skúšky pre licenciu pre riaditeľa vzdelávacej a výchovnej ustanovizne(Úradný vestník RS č. 63/18) Stiahni

Pre všetky dodatočné informácie sa môžete obrátiť na
Eriha Sedlara – kontakt pre organizáciu skúšky pre licencie za riaditeľov
(kancelária I./69, telefónne číslo: 021/487-49-05);
email: erih.sedlar@vojvodina.gov.rs

06.02.2023