media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Davanje suglasnosti na sadržinu i izgled pečata

Pokrajinsko tajništvo za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice (u daljnjem tekstu: Tajništvo) nadležno je za davanje suglasnosti na sadržaj i izgled pečata tijela autonomne pokrajine, tijela jedinica lokalne samouprave i imatelja javnih ovlasti koji imaju sjedište na teritoriju Autonomne Pokrajine Vojvodine sukladno odredbama Zakona o pečatu državnih i drugih tijela („Službeni glasnik RS“, broj: 101/07 i 49/21)
Pečat se koristi u elektroničkoj formi kada se pridružuje elektroničkom dokumentu ili u formi otiska na papirnatom dokumentu.
Tijela, odnosno imatelji javnih ovlasti, imaju jedan pečat za otisak kemijskom bojom i najmanje jedan kvalificirani elektronički pečat, a mogu imati i po jedan pečat za otisak u pečatnom vosku i za suhi otisak.
Također, Tajništvo vodi evidenciju o pečatima koja sadržava podatke o: suglasnosti za nabavu pečata, broju primjeraka pečata, jedinstvenom serijskom broju, datumu početka uporabe pečata, uništenim, nestalim i izgubljenim, isteklim i povučenim pečatima, kao i otisak, odnosno vanjski prikaz pečata.

PEČAT U FORMI OTISKA

Tijelo autonomne pokrajine, tijelo jedinice lokalne samouprave i imatelji javnih ovlasti koji imaju sjedište na teritoriju AP Vojvodine Tajništvu podnose zahtjev za suglasnost na sadržaj i izgled pečata.

Tajništvo o zahtjevu odlučuje najkasnije u roku od tri dana od dana primitka zahtjeva u Prijamnom uredu pisarnice.

Pečat, sukladno zakonu, sadržava: naziv i mali grb Republike Srbije, naziv autonomne pokrajine, te naziv i sjedište tijela odnosno organizacije (npr. Republika Srbija, Autonomna Pokrajina Vojvodina, Općina Irig, Irig, mali grb Republike Srbije). U slučaju kada se tekst pečata tijela ispisuje i na jeziku i pismu nacionalnih manjinskih zajednica, tekst pečata na srpskom jeziku, ćiriličnim pismom, ispisuje se u svakom krugu iznad grba Republike Srbije, a tekst na jeziku i pismu nacionalnih manjinskih zajednica ispisuje se u nastavku svakog kruga, zaključno sa sjedištem tijela. Sadržaj malog pečata je istovjetan i ispisan je na istovjetan način kao i sadržaj velikog pečata. U malom pečatu naziv državnog i drugog tijela može biti skraćen, ali tako da se iz skraćenog teksta nedvosmisleno vidi čiji je pečat.
Tekst pečata pokrajinskih tijela i službi koje osniva AP Vojvodina ispisuje se u koncentričnim krugovima oko malog grba R.S., grba i tradicijskog grba AP Vojvodine koji se postavljaju desno od grba R.S.

Zakonom je utvrđen i izgled pečata: pečat ima oblik kruga u čijoj sredini je mali grb Republike Srbije. Tekst pečata ispisuje se u koncentričnim krugovima oko malog grba Republike Srbije i to na srpskom jeziku, ćiriličnim pismom, a na teritoriju na kojem su u službenoj uporabi i jezik i pismo pripadnika manjinskih nacionalnih zajednica, ispisuje se i na tim jezicima i pismima, sukladno zakonu i statutu grada, odnosno općine.
Promjer velikog pečata, koji se ispisuje samo na srpskom jeziku, ćiriličnim pismom, iznosi 32 mm, a pečat čiji se tekst ispisuje na srpskom jeziku, ćiriličnim pismom i na jezicima i pismima manjinskih nacionalnih zajednica, može imati promjer od 40 mm do 60 mm. Promjer malog pečata ne može biti manji od 20 mm, niti veći od 28 mm.
Podnositelji zahtjeva, sukladno zakonu, mogu imati više primjeraka pečata koji moraju biti istovjetni po sadržaju i veličini. Svaki primjerak pečata obilježava se rimskim rednim brojem koji se stavlja ispod malog grba Republike Srbije (između malog grba Republike Srbije i sjedišta podnositelja zahtjeva).
Pečat državnog tijela i drugih tijela, odnosno organizacije, može izrađivati jedino izrađivač pečata ovlašten od Ministarstva unutarnjih poslova Republike Srbije i to na temelju rješenja Tajništva, kojim je dana suglasnost na sadržaj i izgled pečata.

Pečat koji je postao neodgovarajući zbog istrošenosti, oštećenja, promjene uređenja državnih i drugih tijela (npr. prestanak rada tijela ili ukidanje unutarnje jedinice), odnosno prestanka obavljanja javnih ovlasti, stavlja se izvan uporabe i mora se uništiti. Pečat uništava povjerenstvo tog tijela i o tome obavještava Tajništvo.

Nestanak ili gubitak pečata također se odmah prijavljuje Tajništvu, te se pečat oglašava nevažećim u „Službenom listu APV”, u roku od tri dana od dana spoznaje nestanka ili gubitka pečata. Nestalim ili izgubljenim pečatom smatra se pečat koji nije dostupan osobi ovlaštenoj za čuvanje i uporabu pečata. Nestali ili izgubljeni pečat smatra se nevažećim od dana prijave tijelu nadležnom za davanje suglasnosti. U slučaju naknadnog pronalaska pečat će biti uništen.

Za prekršaje navedenih zakonskih odredbi propisane su kazne zatvora i novčane kazne (vidi Zakon o pečatu državnih i drugih tijela).

Nadzor nad primjenom odredaba ovog Zakona, osim u dijelu koji se odnosi na rad izrađivača pečata, obavlja Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu, preko upravne inspekcije

Službene evidencije

Za sve potrebne informacije u vezi s davanjem suglasnosti na sadržaj i izgled pečata možete se obratiti Bojani Makivić (ured: 63a/I, telefon: 487-4373).

KVALIFICIRANI ELEKTRONIČKI PEČAT

Pokrajinsko tajništvo za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice (u daljnjem tekstu: Tajništvo) nadležno je za davanje suglasnosti na sadržaj i izgled kvalificiranog elektroničkog pečata (u daljnjem tekstu: pečat) tijela autonomne pokrajine, tijela jedinica lokalne samouprave i imatelja javnih ovlasti koji imaju sjedište na teritoriju Autonomne Pokrajine Vojvodine.
Naime, izmjenama i dopunama Zakona predviđena je uporaba kvalificiranog elektroničkog pečata čime se omogućava izdavanje akata tijela u elektroničkom obliku. Uporaba elektroničkog pečata odnosi se na sva akta koja se izdaju sukladno odredbama Zakona o elektroničkom dokumentu, elektroničkoj identifikaciji i uslugama od povjerenja u elektroničkom poslovanju („Službeni glasnik RS“, broj: 94/2017 i 52/2021).
Pečat, sukladno zakonu, sadržava: naziv i grb Republike Srbije, naziv odnosno ime i sjedište državnog i drugog tijela ili imatelja javne ovlasti, naziv tijela uprave, a može sadržavati i naziv i sjedište organizacijske jedinice u državnom i drugom tijelu, ako je ta jedinica ovlaštena odlučivati u upravnom postupku ili u drugim pojedinačnim stvarima. Pečat sadržava i druge podatke kao što su jedinstveni serijski broj, datum početka uporabe kao i datum kraja uporabe. Pečat pokrajinskih tijela i službi koje osniva AP Vojvodina, pored grba Republike Srbije, sadržava i grb i tradicijski grb AP Vojvodine koji se postavljaju desno od grba R.S.
Tekst pečata u vanjskom prikazu pečata ispisuje se u pravokutnom polju najmanje širine 30 mm, a visine 20 mm. S lijeve strane prikazuje se grb, a desno od grba ispisuje se sadržaj pečata po lijevoj margini. Sadržaj pečata ispisuje se tako što se u prvom retku ispisuje naziv Republike Srbije. U prvom narednom retku ispisuje se naziv autonomne pokrajine, odmah ispod naziva Republike Srbije. U narednom retku ispisuje se naziv tijela. Ako je organizacijska jedinica ovlaštena odlučivati u upravnom postupku ili u drugim pojedinačnim stvarima, u narednom retku ispisuje se naziv te jedinice. Sjedište tijela ispisuje se u posljednjem retku. U slučaju kada se tekst pečata ispisuje i na jeziku i pismu nacionalnih manjina, tekst se ispisuje u nastavku teksta pečata na srpskom jeziku ćiriličnog pisma.
U slučaju prestanka valjanosti ili opoziva pečata, isti se opoziva bez odgode, odnosno prestaje vrijediti te se stavlja izvan uporabe i trajno pohranjuje u službenim prostorijama tijela, pod nadzorom ovlaštene osobe.
Nestanak ili gubitak sredstva za kreiranje pečata se bez odgode prijavljuje Tajništvu putem portala eUprava i oglašava nevažećim u „Službenom listu APV“.
Za prekršaje navedenih zakonskih odredbi propisane su kazne zatvora i novčane kazne (vidi Zakon o pečatu državnih i drugih tijela).
Postupak dobivanja elektroničkog certifikata počinje imenovanjem ovlaštene osobe za podnošenje zahtjeva za elektronički pečat. Ovlaštena osoba mora posjedovati kvalificirani certifikat za elektronički potpis. Podatke o ovlaštenoj osobi (naziv i sjedište tijela, podaci o ovlaštenoj osobi – JMBG, ime i prezime, adresa elektroničke pošte i potpisan i pečatiran akt – rješenje o ovlaštenju), putem skeniranog dopisa, proslijediti na adresu elektroničke pošte epecat.mduls@mduls.gov.rs, odnosno na adresu elektroničke pošte administratora ove usluge, Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. Nakon toga ovlaštena osoba podnosi Zahtjev za davanje suglasnosti na sadržaj i izgled pečata Pokrajinskom tajništvu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice preko Portala eUprava. Tajništvo o zahtjevu odlučuje najkasnije u roku od tri dana od dana podnošenja zahtjeva putem Portala.
Nakon izdavanja Rješenja o suglasnosti, isto se preuzima na Portalu e Uprava. Po preuzimanju Rješenja o suglasnosti na pečat, potrebno je kupiti kvalificirani elektronički certifikat za elektronički pečat (na HSM uređaju ili na smart kartici/USB tokenu kod certificiranog davatelja usluge od povjerenja (JP Pošta Srbije – više detalja o kupnji elektroničkog pečata na adresi: https://www.ca.posta.rs/postupak_izdavanja.htm#Postupak_za_pecat). Pošto se pribavi i aktivira elektronički certifikat potrebno je nacrtati vanjski prikaz pečata podnositelja zahtjeva.
Nakon izrade vanjskog prikaza pečata, u okviru formiranog predmeta postaviti vanjski prikaz putem usluge na Portalu eUprava i dostaviti ga Tajništvu koje potvrđuje da je vanjski prikaz pečata u skladu s rješenjem o davanju suglasnosti, čime je postupak izrade i verifikacije elektroničkog pečata završen.

Službene evidencije
Za sve potrebne informacije u vezi s davanjem suglasnosti na sadržaj i izgled elektroničkog pečata možete se obratiti Ivi Durutović (ured: 63a/I, telefon: 487-4693).

26.04.2022