media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Jezični ispiti

Pokrajinsko tajništvo za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice organizira polaganje ispita iz stranog jezika i jezika nacionalnih zajednica za rad u tijelima uprave.

Na ispitu se provjerava razina znanja stranog jezika odnosno jezika nacionalne zajednice, prema razini koju kandidat prijavi. Opće znanje ima tri razine: osnovnu, srednju i visoku razinu, a posebno se provjerava i poznavanje stručne terminologije iz područja prava i uprave.

Pravo polaganja ispita ima svaka zainteresirana osoba.

Zahtjev za polaganje ispita iz stranog jezika – jezika nacionalne manjine Preuzmi
Zahtjev za izdavanje uvjerenja o poznavanju stranog jezika – jezika nacionalne manjine Preuzmi

Zahtjev se podnosi Pokrajinskom tajništvu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, Bulevar Mihajla Pupina br.16, 21000 Novi Sad.
Zahtjev podnosi kandidat, a može ga podnijeti i tijelo uprave, drugo tijelo ili pravna osoba, gdje je kandidat zaposlen, kada je njegovim aktom o sistematizaciji predviđeno da je za obavljanje poslova potrebna odgovarajuća razina znanja stranog jezika ili jezika nacionalne zajednice.

Kandidat se najkasnije deset dana prije održavanja ispita, osobno ili putem poslodavca, obavještava o datumu, mjestu, vremenu i visini naknade za polaganje ispita.
Troškove polaganja ispita snosi kandidat ili poslodavac, uplatom najkasnije tri dana prije polaganja. Dokaz o izvršenoj uplati kandidat dostavlja tajniku povjerenstava.
Pokrajinski tajnik obrazovao je ispitna povjerenstva koja na pismenom i usmenom dijelu ispita provjeravaju znanje kandidata. Pismeni dio ispita traje 90 minuta i kandidat ima pravo koristiti rječnik.
Kandidat koji nije položio ispit ima pravo na polaganje popravnog ispita u roku od 30 dana, pri čemu mu se priznaje položeni pismeni dio ispita. Ako ne položi popravni ispit, zahtjev za ponovno polaganje ne može se podnijeti pre isteka roka od tri mjeseca.

U određenim slučajevima, može se zatražiti izdavanje uvjerenja bez polaganja ispita, i to:
- za osnovnu razinu općeg znanja – ako se priloži dokaz o najmanje dva završena razreda osnovne ili srednje škole na tom jeziku;
- za srednju razinu općeg znanja – ako se priloži dokaz o pohađanju nastave i stjecanju diplome srednjeg obrazovanja na tom jeziku;
- za visoku razinu općeg znanja – ako se priloži dokaz da je kandidat na fakultetu nastavu pohađao na određenom jeziku i diplomirao na fakultetu na tom jeziku, odnosno da je položio fakultetski kolokvij iz stručne terminologije na tom jeziku;
- za stručno-terminološko znanje – dokaz je rješenje o postavljenju za stalnog sudskog tumača iz tog jezika.

Za sve potrebne informacije možete se obratiti
Jovani Mitrović – kontakt za jezične ispite,
ured: I/68; broj telefona: 021/487 4552;
e-mail: jovana.mitrovic@vojvodina.gov.rs

Pokrajinska skupštinska odluka o ispitu iz stranog jezika i jezika nacionalne manjine za rad u tijelima uprave („Službeni list APV”, br. 14/2003, 2/2006, 18/09);
Pravilnik o načinu povjere znanja iz stranog jezika i jezika nacionalne manjine („Službeni list APV”, broj 6/2004).

Sve imenske riječi koje se u ovom tekstu koriste u muškom rodu, a imaju i ženski rod, podrazumijevaju istodobno i te iste imenske riječi u ženskom rodu.

03.03.2022