media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Volení funkcionári

Pokrajinský tajomník je člen pokrajinskej vlády poverený vedením pokrajinského sekretariátu. Pokrajinský tajomník pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá má zástupcu, podtajomníka i piatich asistentov tajomníka.

Robert Otot
Róbert Ótott, podpredseda Pokrajinskej vlády a pokrajinský tajomník vzdelávania, predpisov, správy a národnostných menšín – národnostných spoločenstiev

Róbert Ótott sa narodil 2. mája 1984 v Sente.
Ukončil Ekonomicko-obchodnú školu v Sente a v roku 2012 Právnickú fakultu pre hospodárstvo a súdnictvo v Novom Sade a získal profesijný titul diplomovaný právnik.

Od januára 2013 pracuje na Obecnej správe v Novom Kneževci ako samostatný odborný spolupracovník. V rokoch 2014 až 2021 vyučoval na Gymnáziu a odbornej škole Dositeja Obradovića v Novom Kneževci predmety ústava a práva občanov a sociológia s právami občanov. V rokoch 2014 až 2018 bol podpredsedom Výboru pre úradné používanie jazyka a písma Národnostnej rady maďarskej národnostnej menšiny, od roku bol 2023 členom výboru. V roku 2016 krátky čas vykonával funkciu tajomníka Zhromaždenia obce Novi Kneževac. V rokoch 2016 až 2024 bol zástupcom pokrajinského tajomníka pre poľnohospodárstvo, vodné hospodárstvo a lesníctvo. Aktívne sa podieľa na práci občianskych organizácií, kultúrnych a umeleckých spolkov na území obce Novi Kneževac.

Od roku 2003 je členom Zväzu vojvodinských Maďarov. V roku 2019 bol zvolený za predsedu miestneho výboru strany v Novom Kneževci. Žije v Novom Kneževci.

Je ženatý, otec jedného dieťaťa.
Slađana Bursać
Slađana Bursać, zástupkyňa pokrajinského tajomníka vzdelávania, predpisov, správy a národnostných menšín – národnostných spoločenstiev

Slađana Bursać sa narodila v roku 1972 v Krnješevcoch, Obec Stará Pazova. V roku 1991 ukončila Strednú pedagogickú školu, po ktorej v roku 1993 absolvovala Pedagogickú akadémiu v Belehrade a v roku 2004 získala titul profesorka triednej výučby na Učiteľskej fakulte v Sombore Univerzity v Novom Sade. Odbornú skúšku na učiteľa triednej výučby zložila v roku 1996. Master akademické štúdiá Líderstvo vo vzdelávaní navštevovala na Fakulte pedagogických vied v Jagodine, Univerzity v Kragujevci. Licenčnú skúšku za riaditeľku školy zložila v roku 2020.


Slađana Bursać získala pracovné skúsenosti ako učiteľka na Základnej škole Milana Hadžića vo Vojke v rokoch 1995 až 2009. V roku 2009 bola vymenovaná za výkonnú riaditeľku novovzniknutej Základnej školy Simeona Aranického v Starej Pazove a od roku 2010 do roku 2022 bola riaditeľkou uvedenej školy počas troch mandátov.

Počas mandátu Slađany Bursać ako riaditeľky Základnej školy Simeona Aranického bola táto škola v externom hodnotení najvyššie hodnotená a ako jedna z desiatich škôl, ktorých prácu označilo Ministerstvo školstva, vedy a techniky za špičkovú, bola zaradená do projektu 3P – Rozpoznaj, propaguj a rozširuj. Slađana Bursać zaradila Základnú školu Simeona Aranického do veľkého množstva projektov zaoberajúcich sa rozvojom profesijnej orientácie a podnikania (Profesijná orientácia – GIZ a Podnikateľské školy), ekológiou a ochranou životného prostredia (Projekt Siete ekoškol a Za čistejšie a zelenšie školy vo Vojvodine), digitalizáciou v školstve (Podpora rozvoja ľudského kapitálu a výskumu – všeobecné vzdelávanie a rozvoj ľudského kapitálu, Múdra škola pre múdre deti, Selfie, Digitalizácia), zlepšovaním podmienok pre rozvoj športových aktivít na školách (Šport na školách, Aktívne školy, Postav sa rovno – ži zdravo, Karate vo vyučovaní, Zdravo rasťme), prevenciou násilia (projekt UNICEF Školy bez násilia) a profesijným rozvojom učiteľov, moderných metodických prístupov a učebných osnov orientovaných na výsledky (projekty Ministerstva školstva Razvionica a Zvyšovanie kvality výučby – rozvoj kľúčových kompetencií prostredníctvom multidisciplinárneho prístupu – Spoluprácou k poznaniu). V roku 2021 sa škola zúčastnila aj medzinárodného výskumu čitateľskej gramotnosti – PIRLS. Podieľa sa na práci Siete na podporu inkluzívneho vzdelávania.

Ovláda ruský a anglický jazyk.

E-mail: sladjana.bursac@vojvodina.gov.rs09.05.2024