media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Уручена Признања „Др Ђорђе Натошевић“ за школску 2005/2006. годину

2

Конкурс за доделу признања „др Ђорђе Натошевић” за школску 2005/2006. годину објављен је 1. фебруара 2006. године и био отворен до 31. маја исте године.
Конкурс је био објављен у Дневном листу „Дневник” и листовима: „Magyar Szó”, „Хлас луду”, „Либертатеа”, „Руске слово”, „Просветни преглед” и „Мисао”.
Текст конкурса, са обрасцем пријаве и мерилима за оцену постигнутих резултата у образовно-васпитном раду, послат је свим општинским управама задуженим за образовање у Аутономној Покрајини Војводини и свим предшколским установама, основним и средњим школама са седиштем на територији Аутономне Покрајине Војводине.
Уз присуство покрајинског секретара за образовање и културу, др Золтана Јегеша, функционера Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, чланова Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине, досадашњих добитника признања, чланова одбора за доделу признања и истакнутих културних и јавних радника, добитницима је признање уручила председница Одбора Скупштине Аутономне Покрајине Војводине за образовање, науку, културу, омладину и спорт, професор др Светлана Лукић, на свечаности у Извршном већу, 8. новембра 2006. године, на Дан просветних радника.

Добитниципризнања „др Ђорђе Натошевић“ за школску 2005/2006. годину су:

1. Предшколска установа „Бамби” у Кули, васпитно-образовни рад изводи: у 11 објеката; у шест насељених места (Кула, Црвенка, Сивац, Руски Крстур, Крушчић и Липар); за близу 1200 деце, са 132 запослених; на три језика: српском, русинском и мадарском, поштујући локалне и културне потребе породица и њихове деце; и успева да оствари потпуни обухват деце на својој територији. Посебно је значајно то што ова установа своје капацитете времена, професионалних компетенција и програма стално богати и шири.Меду програмима које је увела и развија их интензивно у последње две године најзначајнији су: инклузија деце са сметњама у развоју у редовне групе вртића (пројекат „Вртић по мери детета”, у сарадњи са организацијом Save the children); програми за групе јасленог узраста са оригиналним методичким приступом, какав је у програму за подстицање сензо-моторног развоја деце („Њено величанство кутија”); иновације у дидактичким материјалима за припрему деце за читање и писање („Азбучица причалица”); стручно усавршавање васпитача са високом партиципацијом, сарадња с родитељима уз примену савремених и разноврсних метода сарадње (радионички рад, укључивање родитеља у рад вртића) и сарадња са школом и културно просветном заједницом у локалној средини.

2. Основна школа „Младост” у Томашевцу заслужује Признање „др Ђорђе Натошевић” на основу богато осмишљеног програма мера за подизање квалитета наставе и подстицања учења. Ученици се стимулишу и мотивишу у стицању знања, вештина и навика. Видна је јасна тематска обрада и корелација унутар наставних предмета и њихово представљање на школским паноима. Истиче се одговорност ученика у активној настави и поучавање разноврсним изворима знања. Богатство и садржајност ваннаставног рада огледа се у учешћу највећег броја ученика на свим нивоима такмичења. Установљен међународни фестивал фолклора у коме је школа домаћин, прожет је препознатљивим тежњама развоја толеранције и прихватања богатства различитости. Школско развојно планирање с мотом „Знамо, хоћемо, можемо”, води ка опремању мултимедијалне школске средине и осавремењавању учења што – спремношћу наставног колектива да се плански и стално стручно усавршава – омогућава подизање квалитета. Сви учесници су ангажовани у професионалној оријентацији ученика. Богат, садржајан и квалитетан живот, школа остварује захваљујући подршци своје локалне заједнице.

3. Гимназија „Јован Јовановић Змај” у Новом Саду истиче се организацијом наставног процеса, увођењем савремених метода рада у сарадњи с Департманом за математику Природно-математичког факултета у Новом Саду, омогућава да ученици буду мотивисани и активно учествују и сами доприносе остваривању материјалних, функционалних и васпитних задатака наставе. У настави језика повећава се сензибилност за когнитивни процес на комуникационом и естетском нивоу. Установа с двестогодишњом традицијом у својој средини јесте центар културних догађања. Као посебан квалитет у раду са ученицима истиче се менторски рад с талентованим ученицима. Школа је учесник на међународним манифестацијама из области драме, екологије, хорског наступа и комуникација. Велики број ученика учествовало је на разним такмичењима, те су често освајили и прва места на републичким такмичењима из хемије, биологије, српског језика, историје, математике, хорског наступа и на међународним такмичењима из математике и информатике. Објављени су радови у педагошким часописима из дидактичке и методичке праксе у настави математике. Традиционално се објављује часопис „Скамија”. Видни су напори да се школа просторно и естетски уреди и оправда квалитетан живот и рад ученика, достојан двовековног постојања.

4. Карловачка гимназија у Сремским Карловцима јесте најстарија у Србији и траје већ 215 година – данас као филолошка гимназија. Ова гимназија може да се похвали изузетно квалитетним преношењем знања из области језика. Школа пружа ученицима и висок степен знања о култури и традицији других нација. У раду се посебно негују вредности хуманости, креативности, одговорности и медусобно уважавање професора и ђака. Постигнут је висок степен осавремењавања наставе ради прилагођавања захтевима савременог живота. Као језичка школа, ова гимназија негује праксу извођења наставе других предмета на страним језицима. Такође, практикује се тимски рад у пројектној настави и сарадња са институцијама у земљи и иностранству (Филозофски факултет у Новом Саду, Катедра за српски језик и књижевност, Матица српска, Гете институт, Француски културни центар, Италијански културни центар, Шпански културни центар „Сервантес”, Фонд за отворено друштво, ГТЦ Немачко невладино удружење, Руски дом и други). Остварена је и квалитетна сарадња са Заводом за унапређење наставе Министарства просвете и спорта у чијим пројектима учествује већи број професора. Једнако значајан јесте и допринос професора школе у изради Оксфордског речника, Граматике немачког језика, као и у учешћу на многим дискусија, дебатама и сличним стручним скуповима. Изузетним резултатима рада ове гимназије доприносе и ученици –учешћем у раду Регионалног центра за таленте и освојеним признањима на републичким смотрама талената израдом истраживачких радова. Такође, треба истаћи и истраживачки пројекат ученика (који се реализује сарадњом Карловачке гимназије и гимназије у Берлину), завидне резултате хора, као и њихове сарадње са хором Богословије у Сремским Карловцима.

5. Анамарија Пензеш, професорка немачког језика и књижевности у Филолошкој гимназији „Деже Костолањи” у Суботици – својим резултатима неспорно је заслужила поменуто признање, посебно због изузетних резултата остварених применом савремених метода и облика рада, интерактивном наставом, подстицањем ученика на стваралаштво, толеранцију и сарадњу, активностима у наставном процесу, рада са обдареним ученицима и рада на сопственом стручном усавршавању и професионалном развоју.

15.11.2017

  • 2
  • 2
  • 2