media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Уручена Признања „Др Ђорђе Натошевић” за школску 2008/2009. годину

Признање „др Ђорђе Натошевић”, по тринаести пут, додељено је на свечаности одржаној 9. новембра 2009. године, у холу Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине.
Признање које се састоји од повеље, плакете и новчаног износа овогодишњим добитницима је уручио председник Скупштине Аутономне Покрајине Војводине – Шандор Егереши.
Поред покрајинског секретара за образовање др Јегеш Золтана, свечаности су присуствовали и бројни гости и представници покрајинске администрације.

Добитници признања за школску 2008/2009. годину јесу:

1. Предшколска установа „Дечја радост” у Панчеву, због укупних изузетних радних резултата који се посебно огледају у сто двадесет година дугој традицији предшколског васпитања и бриге о најмлађима у самом граду Панчеву, које се и данас реализује у оквиру Предшколске установе „Дечја радост”. Такође, због реализације различитих програма васпитног и образовног рада, поред обавезних. На пример: школа страног језика, школа плеса, школа фолклора, ликовна радионица и ликовна колонија, еко-школа, спортски камп за предшколце, дани саобраћаја, представе за децу, континуирано учешће на различитим манифестацијама ван саме установе, учешћа запослених на многим стручним скуповима, изради приручника за родитеље, васпитаче и децу, подизања педагошке културе родитеља сталним едукативним програмима. Истовремено и због постигнутих резултата у другим областима васпитно-образовног рада с предшколском децом.

2. Основна школа „Никола Тесла” у Банатском Карађорђеву, због укупних изузетних радних резултата који се посебно огледају у добром планирању, организовању, реализацији и вредновању наставе, применом савремених наставних метода и облика наставног рада, тимског организовања у свим областима рада школе, заступљености и спремности за развој инклузивне праксе, те у сталној сарадњи и информисању родитеља, квалитетним програмима васпитног рада који негују међунационалну толеранцију и уважавање различитости, развоју хуманости и емпатичности у свакодневном животу и раду, сталном промоцијом школе у медијима, као и због постигнутих резултата у другим областима образовно-васпитног рада.

3. Средњој стручној школи „Милош Црњански” у Кикинди, због укупних изузетних радних резултата који се посебно огледају у добром планирању, организовању, реализацији и вредновању наставе применом савремених наставних метода и облика наставног рада, спајању образовања и одговарајућих области рада директном сарадњом с предузећима у којима се одвија део стручног образовања и подстиче трансфер знања – предузимањем корака за побољшање квалитета рада укључивањем интересних група и социјалних партнера, уз пуно уважавање етничких, културолошких различитости. Такође, вреднују се и резултати постигнути у стручној обуци ученика, у складу с потребама савремене привреде, у остваривању квалитетних и партнерских односа с родитељима ученика, у успешном, тимски организованом раду који умногоме омогућава професонални и колегијални однос између актера образовно-васпитног процеса и аналитичком приступу стручном усавршавању и образовању наставника и стручних сарадника, као и резултати у другим областима образовно-васпитног рада.

4. Магистар Нада Џамић Шепа, професор биологије у Гимназији у Инђији и Основној школи „Браћа Груловић” у Бешки, због укупних изузетних радних резултата, а посебно због одличног планирања, организовања и реализовања наставе, уз примену савремених наставних метода и облика наставног рада; реализације наставе помоћу рачунара и израде дидактичког материјала (збирка наставних презентација, израда еколошког бонтона и речника еколошких појмова), активног изучавања методике наставе биологије, објављених радова у стручним часописима, што као резултат има постигнут висок ниво знања ученика; додатне и допунске наставе, уз примену специфичних метода рада који делују стимулативно на ангажовање ученика у усвајању наставног градива у складу са индивидуалним могућностима сваког појединца, посебно ученика укључених по принципу инклузије; ангажовања на пољу реализације програма васпитног рада који се односи на развијање мултикултуралности и међунационалне толеранције; менторског рада с наставницима-почетницима; реализације низа пројеката у обе школе и активности у сарадњи са Црвеним крстом Инђије, Домом здравља и Саветовалиштем за младе, организацијом друштва за заштиту животиња и природе „Ђурђево–Швајцарска”, организације „Пријатељи деце” Инђија и због високог степена дидактичко-методичких компетенција и квалитета комуникације са ученицима и родитељима.

5. Косана Раушки, школски педагог у Основној школи „Бранко Радичевић” у Ченти, због укупних изузетних радних резултата, а посебно оних у области успостављања и развијања система праћења и вредновања рада школе у целини, конкретно – праћења и укључивања у планирање, организовање и реализацију часова, применом савремених достигнућа дидактичке и методичке теорије и праксе, у праћењу и вредновању рада ученика и предузимању мера за његово побољшање, подстицању развоја професионалних интересовања и оријентације ученика, сарадње и педагошког образовања родитеља, планирању, програмирању и реализацији плана и програма стручног усавршавања наставника, као и због сопственог стручног усавршавања.

14.11.2017