media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Ispit za tajnike ustanova obrazovanja i odgoja

Službena evidencija kandidata koji su polagali stručni ispit za tajnike ustanova vodi se u Pokrajinskom tajništvu temeljem članka 26. Pravilnika o polaganju stručnog ispita za tajnike ustanove obrazovanja i odgoja („Službeni glasnik RS” br. 08/2011), a u svezi s člankom 33. stavak 1. točka 25. i člankom 34. stavak 1. točka 29. Zakona o utvrđivanju nadležnosti Autonomne Pokrajine Vojvodine („Službeni glasnik RS” br. 99/2009, 67/2012 – Odluka US RS br. IUz-353/2009) i člankom 185. Zakona o osnovama sustava obrazovanja i odgoja („Službeni glasnik RS” br. 88/17, 27/18 i 10/19).

Evidencijom su obuhvaćeni svi kandidati koji su polagali ispit za tajnike ustanova u organizaciji AP Vojvodine i ona sadrži ime i prezime kandidata, mjesto i godinu rođenja, kada je i na kojoj visokoškolskoj ustanovi izdana diploma, naziv ustanove koja je podnijela prijavu za polaganje stručnog ispita i uspjeh na stručnom ispitu.

Uvjerenje se izdaje na temelju zahtjeva koji treba sadržavati:
- ime i prezime kandidata,
- JMBG,
- naziv ustanove koja je prijavila kandidata za polaganje ispita,
- datum polaganja

Potpisan zahtjev može se poslati putem e-maila, putem pošte ili se može osobno predati u pisarnicu pokrajinskih tijela.

Uz zahtjev je potrebno dostaviti dokaz o uplaćenoj republičkoj administrativnoj pristojbi od 760 dinara (prema tarifnim brojevima 1. i 11. važeće Tarife republičkih administrativnih pristojbi) na račun Proračuna Republike Srbije, br. 840-742221843-57, model 97, poziv na broj 11-223.

Kontakt osoba odgovorna za vođenje evidencije:
Marija Surdućan
tel.: 021/487-45-66
e-mail: marija.surducan@vojvodina.gov.rs

02.12.2019