media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Sudski tumači

Evidencija stalnih sudskih prevoditelja i tumača vodi se u Pokrajinskom tajništvu temeljem članka 9. Pravilnika o stalnim sudskim tumačima („Službeni glasnik RS” br. 35/2010, 80/2016 i 7/2017), a u svezi članka 79. Zakona o utvrđivanju nadležnosti Autonomne Pokrajine Vojvodine („Službeni glasnik RS” br. 99/2009, 67/2012 – Odluka US RS br. IUz-353/2009).

Evidencijom su obuhvaćeni sudski prevoditelji i tumači postavljeni za teritorij AP Vojvodine i ona sadrži redni broj, prezime, ime jednog roditelja i ime prevoditelja, zanimanje, adresu i broj telefona, broj i datum rješenja o postavljenju, jezik za koji je postavljen, datum i mjesto polaganja prisege, broj i datum rješenja o razrješenju prevoditelja i napomenu.

Evidencija stalnih sudskih prevoditelja i tumača je postavljena na internetskoj prezentaciju Pokrajinskog tajništva i možete je pogledati ovdje.

Tajništvo izdaje uvjerenje o podacima o kojima se vodi službena evidencija.
Uvjerenje se izdaje na temelju zahtjeva koji treba sadržavati:
- ime i prezime,
- adresu,
- kontakt telefon,
- broj i datum izdavanja rješenja kojim je osoba postavljena za sudskog prevoditelja/tumača.
Uz zahtjev je potrebno dostaviti dokaz o uplaćenoj republičkoj upravnoj pristojbi od 760 dinara (prema tarifnim brojevima 1. i 11. važeće Tarife republičkih upravnih pristojbi), na račun Proračuna Republike Srbije, br. 840-742221843-57, model 97, poziv na broj 11-223.

Kontakt osobe odgovorne za vođenje evidencije:
Jovana Mitrović
tel.: 021/487-45-52
e-mail: jovana.mitrovic@vojvodina.gov.rs

Ankica Jukić Mandić
tel.: 021/487-42-13
e-mail: ankica.jukic@vojvodina.gov.rs

21.07.2021