media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Согласносц на хаснованє гербу

Службену евиденцию о хаснованю гербу ше водзи у Покраїнским секретарияту на основи члена 17. Упутства о блїзшим ушорйованю хаснованя символох Автономней Покраїни Войводини („Службени новини АПВ”, число 55/16).

Зоз евиденцию облапени амблеми або знаки у хторих герби АП Войводини и вона облапя податки о датих согласносцох на хаснованє гербох, податок о чишлє прикладнїкох, датуме початку хаснованя амблема або знака и одцисок, односно прикладнїк знаку або амблему.

Контакт-особа одвичательна за водзенє евиденциї:
Тат̓яна Стоянов
телефон: 021 487 4685
e-mail: tatjana.stojanov@vojvodina.gov.rs

29.11.2019