media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Судски толмаче

Евиденцию стаємних судских прекладательох и толмачох ше водзи у Покраїнским секретарияту на основи члена 9. Правилнїка о стаємних судских толмачох („Службени глашнїк РС”, число 35/2010, 80/2016 и 7/2017), а у вязи зоз членом 79. Закона о утвердзованю компетенцийох Автономней Покраїни Войводини („Службени глашнїк РС”, число 99/2009, 67/2012 – Одлука УС РС число IУз-353/2009).

Зоз евиденцию облапени судски прекладателє и толмаче хтори поставени за територию АП Войводини и вона облапя порядкове число, презвиско, мено єдного родителя и мено прекладателя, занїманє, адресу и число телефона, число и датум ришеня о поставеню, язик за хтори є поставени, датум и место покладаня пришаги, число и датум ришеня о розришеню прекладателя и надпомнуце.

Евиденция стаємних судских прекладательох и толмачох поставена на интернет презентациї Покраїнского секретарияту и мож ю опатриц ту.

Секретарият видава увереня о податкох о хторих ше водзи службену евиденцию.
Увереня ше видава на основи вимаганя хторе муши облапяц:
- мено и презвиско,
- адресу,
- контакт телефон,
- число и датум видаваня Ришеня з яким особа поставена за судского прекладателя/толмача.
Ґу вимаганю треба доручиц доказ о уплаценей републичней административней такси у суми 760 динари (по тарифних числох 1. и 11. важацей Тарифи републичних административних таксох), на рахунок Буджету Републики Сербиї, число 840-742221843-57, модел 97, поволанка на число 11-223.

Особи хтори одвичательни за водзенє евиденциї:
Йована Митрович
тел.: 021/487-45-52
e-mail: jovana.mitrovic@vojvodina.gov.rs

Анкица Юкич-Мандич
тел.: 021/487-42-13
e-mail: ankica.jukic@vojvodina.gov.rs

21.07.2021