media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Examenul de capacitate jurisdicţională

Evidenţa oficială a candidaţilor care au promovat examenul de capacitate jurisdicţională se ţine la Secretariatul provincial în baza articolului 16 din Regulamentul privind promovarea examenului de capacitate jurisdicţională („Monitorul oficial al RS” nr. 14/98, 88/2008 şi 108/2012) raportat la articolul 77 din Legea privind stabilirea competenţelor Provinciei Autonome Voivodina („Monitorul oficial al RS” nr. 99/2009, 67/2012 – Hotărârea CC RS nr. IUz-353/2009).

În evidenţă sunt cuprinşi toţi candidaţii care au promovat examenul de capacitate jurisdicţională organizat de organul competent al P.A. Voivodina începând cu data de 24.10.1954 şi cuprinde prenumele şi numele candidaţilor, localitatea şi anul naşterii, data absolvirii facultăţii de drept şi facultatea la care a absolvit, unde a lucrat în momentul susţinerii examenului şi succesul general la examenul de capacitate jurisdicţională.

Pe lângă certificatul privind promovarea examenului de capacitate jurisdicţională, Secretariatul Provincial eliberează certificat candidaţilor cu domiciliul în teritoriul P.A. Voivodina, care doresc să susţină examen în faţa comitetelor pe care le-a constituit ministrul justiţiei. Certificatul respectiv atestă candidatului faptul că în ultimii doi ani n-a susţinut examen de capacitate jurisdicţională organizat de Secretariatul Provincial.

Certificatele se eliberează în baza cererii care trebuie să conţină:
- prenumele şi numele,
- CNP,
- data absolvirii şi facultatea,
- domiciliul,
- telefonul contact,
- luna şi anul susţinerii examenului (doar în cazul certificatului privind promovarea examenului).

Cererea semnată se poate trimite prin poştă sau se poate preda personal la registratura organelor provinciale.
Anexat cererii este necesar a se remite Certificatul de naştere (sau fotocopia autentificată a acestuia) şi dovada privind achitarea taxei administrative republicane de 760 dinari (conform numerelor tarifare 1 şi 11 din Tariful taxelor administrative republicane în vigoare) pe contul Bugetului Republicii Serbia, nr. 840-742221843-57, număr de referinţă 11-223

Persoana de contact pentru ţinerea evidenţei
Ivan Borojev
tel: 021/487-43-83
e-mail: ivan.borojev@vojvodina.gov.rs

21.07.2021