media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Skúška pre tajomníkov vzdelávacích a výchovných ustanovizní

Služobná evidencia kandidátov, ktorí skladali odbornú skúšku pre tajomníkov ustanovizní sa vedie v pokrajinskom sekretariáte podľa článku 26 Pravidiel o skladaní odbornej skúšky pre tajomníkov vzdelávacích a výchovných ustanovizní (vestník Službeni glasnik RS číslo 08/2011), a v súvislosti s článkom 33 odsek 1 bod 25 a článokm 34 odsek 1 bod 29 Zákona o určení príslušnosti Autonómnej pokrajiny Vojvodiny (vestník Službeni glasnik RS číslo 99/2009, 67/2012 – Uznesenie ÚS RS číslo IUz-353/2009) a článkom 185 Zákona o základoch systému vzdelávania a výchovy (vestník Službeni glasnik RS číslo 88/17, 27/18 a 10/19).

Evidenciou sú zahrnutí všetci kandidáti, ktorí skladali skúšku pre tajomníkov ustanovizní v organizácii AP Vojvodiny a evidencia obsahuje meno a priezvisko kandidáta, miesto a rok narodenia, kedy a v ktorej vysokoškolskej ustanovizni bol vydaný diplom, názov ustanovizne, ktorá podala prihlášku na skladanie odbornej skúšky a úspech na odbornej skúške.

Osvedčenia sa vydávajú na základe žiadosti, ktorá má obsahovať:
-meno a priezvisko kandidáta,
- rodné číslo,
- názov ustanovizne, ktorá prihlásila kandidáta skladať skúšku,
- dátum skladania.

Podpísanú žiadosť možno zaslať e-mailom, poštou alebo osobne pridať v spisovni pokrajinských orgánov.

Spolu so žiadosťou je potrebné doručiť dôkaz o zaplatenom republikovom administratívnom poplatku 760 dinárov (podľa sadzobníka 1 a 11 platnej Sadzby republikových administrativnych poplatkov) na účet Rozpočtu Srbskej republiky, číslo 840-742221843-57, model 97, smerovacie číslo 11-223.

Kontakt osoba zodpovedná za vedenie evidencie
Marija Surdućan
tel: 021/487-45-66
e-mail: marija.surducan@vojvodina.gov.rs

02.12.2019