media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Súdni tlmočníci

Evidencia stálych súdnych prekladateľov a tlmočníkov sa vedie v pokrajinskom sekretariáte podľa článku 9 Pravidiel o stálych súdnych tlmočníkoch (vestník Službeni glasnik RS číslo 35/2010, 80/2016 a 7/2017), a v súvislosti s článkom 79 Zákona o určení príslušnosti Autonómnej pokrajiny Vojvodiny (vestník Službeni glasnik RS číslo 99/2009, 67/2012 – Uznesenie ÚS RS číslo IUz-353/2009).

Evidenciou sú zahrnutí súdni prekladatelia a tlmočníci dosadení pre územie AP Vojvodiny a evidencia obsahuje poradové číslo, priezvisko, meno jedného rodiča a meno prekladateľa, zamestnanie, adresu a číslo telefónu, číslo a dátum rozhodnutia o dosadení, jazyk, pre ktorý je dosadený, dátum a miesto skladania prísahy, číslo a dátum rozhodnutia o uvoľnení prekladateľa.

Evidencia stálych súdnych prekladateľov a tlmočníkov je na internetovej stránke pokrajinského sekretariátu a môžete si ju pozrieť tu.

Sekretariát vydáva osvedčenia o údajoch, o ktorých sa vedie úradná evidencia.
Osvedčenia sa vydávajú na základe žiadosti, ktorá má obsahovať:
- meno a priezvisko,
- adresu,
- telefón na kontakt,
- číslo a dátum vydania rozhodnutia, ktorým bola osoba vymenovaná za súdneho prekladateľa/tlmočníka.

Spolu so žiadosťou je potrebné doručiť dôkaz o zaplatenom republikovom administratívnom poplatku 760 dinárov (podľa sadzobníka 1 a 11 platnej Sadzby republikových administrativnych poplatkov) na účet Rozpočtu Srbskej republiky, číslo 840-742221843-57, model 97, smerovacie číslo 11-223.

Kontakt osoby zodpovedné za vedenie evidencie:
Jovana Mitrović
tel: 021/487-45-52
e-mail: jovana.mitrovic@vojvodina.gov.rs

Ankica Jukić Mandić
tel: 021/487-42-13
e-mail: ankica.jukic@vojvodina.gov.rs

21.07.2021