media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Štátna odborná skúška

Služobná evidencia kandidátov, ktorí skladali štátnu odbornú skúšku sa vedie v pokrajinskom sekretariáte podľa článku 27 Vyhlášky o programe a spôsobe skladania štátnej odbornej skúšky (vestník Službeni glasnik RS číslo 16/09, 84/14, 81/16, 76/17 a 60/18) a v súvislosti s článkom 78 Zákona o určení príslušnosti Autonómnej pokrajiny Vojvodiny (vestník Službeni glasnik RS číslo 99/2009, 67/2012 – Uznesenie ÚS RS číslo IUz-353/2009).

Evidenciou sú zahrnutí všetci kandidáti, ktorí zložili štátnu odbornú skúšku v organizácii príslušného orgánu AP Vojvodiny a evidencia obsahuje meno a priezvisko kandidáta, rodné číslo občana, odborné vzdelanie, názov orgánu alebo organizácie, v ktorej je zamestnaný, dátum skladania skúšky a údaje o úspechu na skúške.

Osvedčenia sa vydávajú na základe žiadosti, ktorá má obsahovať:
-meno a priezvisko,
- rodné číslo,
- dátum získania diplomu a fakulta,
- bydlisko,
- kontakt telefón,
- mesiac a rok skladania skúšky.

Podpísanú žiadosť možno zaslať e-mailom, poštou alebo osobne pridať v spisovni pokrajinských orgánov.
Spolu so žiadosťou je potrebné doručiť dôkaz o zaplatenom republikovom administratívnom poplatku 760 dinárov (podľa sadzobníka 1 a 11 platnej Sadzby republikových administrativnych poplatkov) na účet Rozpočtu Srbskej republiky, číslo 840-742221843-57, model 97, smerovacie číslo 11-223.

Kontakt osoby zodpovedné za vedenie evidencie
Ankica Jukić Mandić
tel: 021/487-42-13
e-mail: ankica.jukic@vojvodina.gov.rs

Elvira Štrbac
tel: 021/487-44-60
e-mail: elvira.strbac@vojvodina.gov.rs

21.07.2021