media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Súdna skúška

Služobná evidencia kandidátov, ktorí zložili súdnu skúšku sa vedie v pokrajinskom sekretariáte podľa článku 16 Pravidiel o skladaní súdnej skúšky (vestník Službeni glasnik RS číslo 14/98, 88/2008 a 108/2012) a v súvislosti s článkom 77 Zákona o určení príslušnosti Autonómnej pokrajiny Vojvodiny (vestník Službeni glasnik RS číslo 99/2009, 67/2012 – Uznesenie ÚS RS číslo IUz-353/2009).

Evidenciou sú zahrnutí všetci kandidáti, ktorí zložili súdnu skúšku v organizácii príslušného orgánu AP Vojvodiny od 24.10.1954 a evidencia obsahuje meno a priezvisko kandidáta, miesto a rok narodenia, kedy a na ktorej právnickej fakulte získal diplom, kde pracoval v čase skladania skúšky a všeobecný úspech na súdnej skúške.

Okrem osvedčenia o zloženej súdnej skúške, pokrajinský sekretariát vydáva osvedčenie kandidátom s bydliskom na území AP Vojvodiny, ktorí si žiadajú skladať súdnu skúšku pred výborami, ktoré zriadil minister spravodlivosti. To osvedčenie potvrdzuje skutočnosť, že kandidát za posledné dva roky neskladal súdnu skúšku v organizácii pokrajinského sekretariátu.

Osvedčenia sa vydávajú na základe žiadosti, ktorá má obsahovať:
-meno a priezvisko,
- rodné číslo,
- dátum získania diplomu a fakulta,
- bydlisko,
- kontakt telefón,
- mesiac a rok skladania skúšky (iba v prípade osvedčenia o zloženej skúške).

Podpísanú žiadosť možno zaslať poštou alebo osobne pridať v spisovni pokrajinských orgánov.
Spolu so žiadosťou je potrebné doručiť výpis z Matriky narodení (alebo overenú fotokópiu výpisu) a dôkaz o zaplatenom republikovom administratívnom poplatku 760 dinárov (podľa čísel 1 a 11 platného Sadzobníka republikových administratívnych poplatkov) na účet Rozpočtu Srbskej republiky číslo 840-742221843-57, referenčné číslo 11-223.

Kontakt osoba zodpovedná za vedenie evidencie
Ivan Borojev
tel: 021/487-43-83
e-mail: ivan.borojev@vojvodina.gov.rs

21.07.2021