media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Испит за секретаре установа образовања и васпитања

Службена евиденција кандидата који су полагали стручни испит за секретаре установа води се у Покрајинском секретаријату на основу члана 26. Правилника о полагању стручног испита за секретара установе образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 08/2011), а у вези са чланом 33. став 1. тачка 25. и чланом 34. став 1. тачка 29. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник РС” бр. 99/2009, 67/2012 – Одлука УС РС бр. IУз-353/2009) и чланом 185. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/17, 27/18 и 10/19).

Евиденцијом су обухваћени сви кандидати који су полагали испит за секретаре установа у организацији АП Војводине и она садржи име и презиме кандидата, место и годину рођења, када је и на којој високошколској установи издата диплома, назив установе која је поднела пријаву за полагање стручног испита и успех на стручном испиту.

Уверење се издаје на основу захтева који треба да садржи:
- име и презиме канидата,
- ЈМБГ,
- назив установе која је пријавила кандидата за полагање испита,
- датум полагања

Потписан захтев може се послати путем мејла, путем поште или се може лично предати у писарницу покрајинских органа.
Уз захтев је потребно доставити доказ о уплаћеној републичкој административној такси од 760 динара (према тарифним бројевима 1. и 11. важеће Тарифе републичких административних такси) на рачун Буџета Републике Србије, бр. 840-742221843-57, модел 97, позив на број 11-223.

Контакт особа одговорна за вођење евиденције:
Марија Сурдућан
тел: 021/487-45-66
имејл: marija.surducan@vojvodina.gov.rs

02.12.2019