media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Судски тумачи

Евиденција сталних судских преводилаца и тумача води се у Покрајинском секретаријату на основу члана 9. Правилника о сталним судским тумачима у („Службени гласник РС” бр. 35/2010, 80/2016 и 7/2017), а у вези са чланом 79. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник РС” бр. 99/2009, 67/2012 – Одлука УС РС бр. IУз-353/2009).

Евиденцијом су обухваћени судски преводиоци и тумачи постављени за територију АП Војводине и она садржи редни број, презиме, име једног родитеља и име преводиоца, занимање, адресу и број телефона, број и датум решења о постављењу, језик за који је постављен, датум и место полагања заклетве, број и датум решења о разрешењу преводиоца и напомену.

Евиденција сталних судских преводилаца и тумача је постављена на интернет презентацију Покрајинског секретаријата и можете је погледати овде.
Секретаријат издаје уверења о подацима о којима се води службена евиденција.
Уверења се издају на основу захтева који треба да садржи:
- име и презиме,
- адресу,
- контакт телефон,
- број и датум издавања Решења којим је лице постављено за судског преводиоца/тумача.
Уз захтев је потребно доставити доказ о уплаћеној републичкој административној такси од 760 динара (према тарифним бројевима 1. и 11. важеће Тарифе републичких административних такси) на рачун Буџета Републике Србије, бр. 840-742221843-57, модел 97, позив на број 11-223.

Контакт особe одговорне за вођење евиденције:
Јованa Митровић
тел: 021/487-45-52
имејл: jovana.mitrovic@vojvodina.gov.rs

Анкица Јукић-Мандић
тел: 021/487-42-13
имејл: ankica.jukic@vojvodina.gov.rs

21.07.2021