media
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице

Државни стручни испит

Службена евиденција кандидата који су полагали државни стручни испит води се у Покрајинском секретаријату на основу члана 27. Уредбе о програму и начину полагања државног стручног испита („Службени гласник РС” бр. 16/09, 84/14, 81/16, 76/17 и 60/18) у вези са чланом 78. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник РС” бр. 99/2009, 67/2012 – Одлука УС РС бр. IУз-353/2009).

Евиденцијом су обухваћени сви кандидати који су полагали државни стручни испит у организацији надлежног органа АП Војводине и она садржи име и презиме кандидата, јединствени матични број грађана, школску спрему, назив органа или организације у којој је запослен, датум полагања испита и податке о успеху на испиту.

Уверења се издају на основу захтева који треба да садржи:
- име и презиме,
- ЈМБГ,
- пребивалиште,
- контакт телефон,
- месец и годину полагања испита.

Потписан захтев може се послати путем мејла, путем поште или се може лично предати у писарницу покрајинских органа.
Уз захтев је потребно доставити доказ о уплаћеној републичкој административној такси од 760 динара (према тарифним бројевима 1. и 11. важеће Тарифе републичких административних такси) на рачун Буџета Републике Србије, бр. 840-742221843-57, модел 97, позив на број 11-223.

Контакт особе одговорне за вођење евиденције:
Анкица Јукић Мандић
тел: 021/487-42-13
имејл: ankica.jukic@vojvodina.gov.rs

Елвира Штрбац
тел: 021/487-44-60
имејл: elvira.strbac@vojvodina.gov.rs

21.07.2021